ΑΡΘΡΑ

Νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά μή πικραίνεσθε λόγῳ ἐγωισμοῦ. Ἡ ταπείνωσις εἶναι ἀσφαλής ὁδηγός· δέν ἀφήνει τόν ἔχοντα ταύτην νά προσκρούσῃ εἰς ὑφάλους ἀπροσεξίας καί νά συντριβῇ· ἀλλά ὡς ὁδηγός φωτεινός ὁδηγεῖ ἀπταίστως ἐπί τοῦ ἀσφαλοῦς.

Μεγάλον κακόν ἡ καταλαλιά· ὅπως ἀκριβῶς τό μικρόν τιμόνι τοῦ καραβιοῦ ὁδηγεῖ ὅπου θέλει τό καράβι, ἔτσι καί ἡ γλῶσσα ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἴτε εἰς τό καλόν εἴτε εἰς τό κακόν. Οἱ ἅγιοι πατέρες τό κρίνειν τά ξένα ἁμαρτήματα ἤ ἐλαττώματα ἤ τάς κακάς συνηθείας πολύ τό ἐλέγχουν.

7η. Μείνατε ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης τῆς εἰς ἀλλήλους, διότι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος, τό θεμέλιον. Εἰς τήν ἀγάπην τήν εἰς τόν Θεόν καί τούς ἀδελφούς "ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμανται" (Ματθ. 22,40). Ἄνευ ἀγάπης εἴμεθα κύμβαλον ἀλαλάζον· ἕνα στρογγυλώτατον μηδέν καί κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἐάν τό σῶμα μας παραδώσωμεν...

3η. Παιδί μου, τούς λογισμούς τούς κακούς, πού σοῦ φέρνει ὁ διάβολος σπρώχνοντάς σε εἰς συγκατάθεσιν, πρόσεχε νά τούς διώκῃς· ἰδίως τῆς μισαδελφίας, καθόλου νά μή τούς προσέχῃς, διότι ἔχουν ὡς σκοπόν νά σοῦ ἀφαιρέσουν τήν μεγαλυτέραν ἀρετήν, τήν ἀγάπην· καί ὅταν τοῦτο τό κατορθώσουν ἐκέρδισαν ἐξ ὁλοκλήρου τήν ψυχήν σου. Καί τότε, ὅταν χάσωμεν τήν...

21η. Προσεύχου, παιδί μου, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ἐξαρτῶνται τά πάντα καί γενικώτερα ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Ὅταν προσευχώμεθα μέ πόνον καί ταπείνωσιν, ὁ Θεός ἀκούει τήν προσευχήν μας καί κατά τό συμφέρον μας ἀνταποκρίνεται. Συμβαίνει πολλάκις τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μετά τήν προσευχήν μας, νά ἐκφράζεται ἐν τῇ πράξει τελείως διαφορετικά ἀπό ὅ,τι...