ΑΡΘΡΑ

Ὁ γέρω Ἡ­σύ­χιος Κων­στα­μο­νί­της γεν­νή­θη­κε στήν Προῦ­σα καί ἦρ­θε στήν Ἑλ­λά­δα μέ τήν Ἀν­ταλ­λα­γή. Ἦ­ταν τουρ­κό­φω­νος. Εἶ­χε δι­α­βά­σει μι­κρός τόν βί­ο τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀν­τω­νί­ου στά Κα­ρα­μαν­λί­δι­κα (τουρ­κι­κά μέ ἑλ­λη­νι­κο­ύς χα­ρα­κτῆ­ρες) καί θέ­λη­σε νά τόν μι­μη­θῆ. Ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος σέ ἡ­λι­κί­α πε­ρί­που 18 ἐ­τῶν στήν...

Ἔλαβον τό γράμμα σου παιδί μου καί ὅλοι ἐχαρήκαμε διά τόν στερεόν σου πόθον, διά τό ὡραῖον ἰδεῶδες τοῦ μοναχισμοῦ. "Ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι μᾶλλον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου ἤ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν" (Ψαλμ. 83,11).

Τό ἔ­τος 1985, Φε­βρουά­ριο καί Μάρ­τιο, κά­ποι­ος μο­να­χός δι­ῆλ­θε στήν πε­ρι­ο­χή τῶν Σταυ­ρο­νι­κη­τια­νῶν Κελ­λι­ῶν πρός τόν Τί­μιο Πρό­δρο­μο τό πε­ρισ­σό­τε­ρο μέ­ρος τῆς Σα­ρα­κο­στῆς. Αἰ­σθάν­θη­κε κά­πο­τε εὐ­ω­δί­α δυ­να­τή. Ἀ­να­ζη­τών­τας τήν προ­έ­λευ­ση, ὡδη­γή­θη­κε σ᾿ ἕ­να σπή­λαι­ο. Εἶ­ναι μία ὑ­γρή σπη­λιά πού μπρο­στά εἶ­χε...

Θά μεταχειρισθῇ ὁ σατανᾶς ποικίλας παγίδας, ὅπως σᾶς παραλύσῃ, διά νά ἐξασθενήσετε καί νά χάσετε τό ἠθικόν σας· πλήν ὅμως καί ἐσεῖς ἐννοήσατε τήν πονηράν τέχνην καί λάβετε μέτρα ἀντιστάσεως.