ΑΡΘΡΑ

Τό μυστήριο τῆς μετανοίας εἶναι τό μεγαλύτερο καί τό πιό εὐλογημένο μυστήριο πού μᾶς προετοιμάζει ἄριστα γιά τόν οὐρανό.... Κανένα ἁμάρτημα πάνω στήν γῆ δέν εἶναι ἀσυγχώρητο γιά τόν ἄνθρωπο πού θά μετανοήση καί γιά τόν Θεό τῆς ἀγάπης πού τόν δέχεται.... Ὁ Θεός εὐχαριστεῖται καί ἀναπαύεται στόν ἄνθρωπο πού μετανοεῖ, ὅσο ἁμαρτωλός κι ἄν εἶναι. Ἡ...

Ἐπειδή ἔχομεν φανερά, εἴτε χωρίς νά τό καταλαβαίνωμεν, κρυμμένην ὑπερηφάνειαν, θέλοντας ὁ Θεός νά μᾶς καθαρίσῃ ἀπό αὐτήν τήν δυσώδη κατάστασιν, ξεσηκώνει φουρτούνα διά νά πετάξῃ ὅλα τά "κατακάθια", πού μαζεύτηκαν ἐν καιρῷ ἀμελείας ψυχῆς κυρίως.

Ἐάν ἀγωνισθῶμεν νά ἀποκτήσωμεν ταπείνωσιν, ἔνδυμα πολυτελέστατον ἐκληρονομήσαμεν· καί ἐάν ἀγάπην ἔχωμεν, κομψότατον τό παρεσκευάσαμεν· ἐάν δέ καί ὑπακοήν ἀπερίεργον ἐδώσαμεν εἰς τούς ἑαυτούς μας, μέ χρωματισμόν καί στιλπνότητα τό ὀμορφήναμεν· καί ἐάν προσευχήν ἀδιάλειπτον εἰργάσθημεν, εὐωδίαν πολυτελεστάτου μύρου τό ἐρραντίσαμεν· καί οὕτω πως...

Προσέχετε τούς λογισμούς σας. Ἡ προσοχή σας κυρίως νά στραφῇ εἰς τό νά συνάξῃ ταπεινούς λογισμούς. Διότι ἡ ταπείνωσις σώζει τόν ἄνθρωπον καί αὐτή εἶναι κυρίως ὁ στόχος ὅλων τῶν πνευματικῶν ἐπιδιώξεων. Ἐάν θέλετε νά ἴδητε, ἐάν ἔχετε κάνει πνευματικήν προκοπήν εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν, ἐρευνήσατε τούς ἑαυτούς σας καί ἐάν διαπιστώσετε ταπείνωσιν...

Τό Ἅγιον Ὄρος, ὁ πρώην Ἄθως, εἶναι ἕνας πέτρινος γίγας· ἕνας ὀρθοστημένος γρανιτώδης βράχος στεφανωμένος μέ νεφέλες, συνάμα ὡραῖος καί τρομερός τήν θέαν· μία θεόρατος πέτρα βορείως τοῦ Αἰγαίου, ριζωμένη βαθειά εἰς τά συθέμελα τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ.

Βάνοντας ὁ Βυζάντιος - ὁ Ρωμηός τήν μυστικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ὡς κέντρον τοῦ βίου του, ἐπάσχισε ἕως θυσίας νά πραγματώση ἐπί γῆς τήν οὐράνιον τοῦ Εὐαγγελίου διδασκαλίαν. Κατά τήν ἔνθεον αὐτήν διδασκαλίαν: "Εἰκών Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος κατά τάς δυνάμεις τῆς ψυχῆς· Θεοῦ ὁμοίωμα γίνεται κατά τάς πράξεις τῆς ἀρετῆς". Ἐνάρετος ἄνθρωπος: ζῶσα εἰκών Θεοῦ...

Τόν δέκατον αἰῶνα μετά Χριστόν ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης καί ὁ ἀοίδιμος ἐν βασιλεῦσι Νικηφόρος Φωκᾶς θεοφρόνως κινούμενοι, θεοσόφως δέ τήν ἱστορικήν συγκυρίαν ἑρμηνεύοντες, ἐφύτευσαν αὐτόν τόν μυστικόν καί μέγαν τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκουμένης ἀμπελῶνα διά νά παράγη οἶνον εὐφροσύνης, προκαλοῦντα μέθην νηφάλιον τῶν θεαρέστως ἐκ τοῦ βίου μετανοούντων.