Περί Νοερᾶς καί Καρδιακῆς Προσευχῆς ΜΕΡΟΣ 4ο

2022-04-04

15η. Ἄς βραχνιάσῃ ὁ λάρυγξ ἡμῶν, κράζοντας ὅλην τήν ἡμέραν τό γλυκύτατον ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ καί γενήσεται γλυκύτερον εἰς τόν νοητόν λάρυγγα, τήν καρδίαν, "ὑπέρ μέλι καί κηρίον".

Ἐν οὐδενί ἄλλῳ ὀνόματι δυνηθῶμεν καταβαλεῖν τά ἐν ἡμῖν πάθη, εἰ μή ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ. Ἐν οὐδενί ἄλλῳ ὀνόματι δυνηθῶμεν τό σκότος ἀπελάσαι ἀπό τῆς καρδίας μας καί μαρμαρυγάς φωτεινῶν γνώσεων ἐπιλάμψαι εἰς τόν νοῦν, εἰ μή ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ. Διά τοῦ ὀνόματος τούτου θά ὁπλισθῶμεν καί ὡς στρατηγόν μας εἰς πάντα πόλεμον καί μάχην θά Τόν καλῶμεν εἰς βοήθειαν· Αὐτός μέ τήν πρώτην κλῆσιν πάρεστι καί τότε θάρσους πληρωθήσεται ἡ ψυχή ἡμῶν καί ἀφόβως θά χωρήσωμεν πρός τόν ἀόρατον πόλεμον ὑπερμαχοῦντος Ἰησοῦ.

Ἄς ἀγωνισθῶμεν ἐν τοῖς λογισμοῖς, ἐλπίζοντες πάντοτε εἰς τόν Θεόν. Πάντοτε ἄς στεκώμεθα ὡπλισμένοι διά τῆς εὐχῆς καί διά τῆς νηφαλιότητος. Πάντοτε ἄς προσέχωμεν τούς κλέπτας, τούς ἀριστερούς λογισμούς, χωρίς νά ἀφήνωμεν ἀνεξελέγκτους καί τούς δεξιούς, μήπως μέ τό πρόσχημα τοῦ ἀθώου παραδεχθῶμεν καί τό κακόν.

16η. Τήν νοεράν προσευχήν ἐργασθῆτε μέ πολλήν ἐπιμέλειαν, ὑπομονήν, ἐπιμονήν καί ταπείνωσιν. Πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι δέν εἶναι τυχαῖον κατόρθωμα αὐτός ὁ τρόπος τῆς προσευχῆς· θέλει ἀγῶνα ἀρκετόν, καθώς καί χρόνον. Μή ξεχνοῦμε ὅτι ὁ διάβολος τήν μισεῖ ἀφάνταστα τήν νοεράν προσευχήν καί ἑπομένως θά ἔχωμεν τάς σφοδράς ἀντιδράσεις του κατά ποικίλον τρόπον. Βία λοιπόν, θάρρος, ὑπομονή, ἐπιμονή, ταπείνωσις καί ἀγαπητική διάθεσις πρός τόν Ἰησοῦν μας.

Μήν ἀπογοητεύεσθε μέ τάς πρώτας δυσκολίας τοῦ ἀγῶνος· τά καλά μέ κόπον καί πόνον κατορθώνονται. Ὅταν ὅμως θά ἴδητε καρπόν - μά τί καρπόν! - τότε μόνοι σας θά εἴπητε: "ἄξιζε ὁ κόπος διά μίαν τοιαύτην πνευματικήν καρποφορίαν".

17η. Προσεύχου, προσεύχου καί μόνον προσευχή τώρα συνέχεια. Τά θαύματα τῆς θερμῆς προσευχῆς δέν λέγονται, οὔτε ἐξηγοῦνται. Θαυμάζει κανείς πῶς κοπάζει ἡ θάλασσα καί πῶς σταματοῦν οἱ ἄνεμοι τό ἀγρίεμά τους! Οἱ πειρασμοί σάν φοβερή τρικυμία μέ θεόρατα κύματα καί σάν ἄνεμος ἀδυσώπητος πολλές φορές ξεσηκώνονται καί μᾶς ἀπειλοῦν μέ τελείαν ἀπώλειαν. Ἀλλά μέ τήν φωνήν καί μέ τήν προσευχήν: "Ἐπιστάτα, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα" (Λουκ. 8,24), βλέπεις ὅλα θαυματουργικά νά γαληνεύουν καί νά σωζώμεθα. Ἀμήν.

18η. Ἔλαβα, παιδί μου, καί τά δύο σου γράμματα. Ζητεῖς νά ἀποκτήσῃς τήν θείαν ἀγάπην καί τό ἀδιάλειπτον τῆς εὐχῆς. Χαρίσματα ὑπερπολυτελῆ. Χαρίσματα πού προϋποθέτουν θλίψεις, πειρασμούς, χρόνον κλπ. Ἄρα οἱ πειρασμοί σου, παιδί μου εἶναι μέσα εἰς τά σωστά πλαίσια καί ὄχι εἰς τάς ἀπορίας μας, διατί αὐτοί οἱ πειρασμοί;

Λοιπόν ἀγωνίσου μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν θείαν ἀγάπην διά τῆς συνεχοῦς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ. Εἰς κάθε πτῶσιν ὄχι ἀπελπισία, ἀλλά ἀνασύνταξις μέ ἀντεπίθεσιν!

19η. Εἰς τόν κόσμον τοῦτον τόν μάταιον ζῶμεν καί δέν πρέπει οὗτος νά μᾶς ἑλκύῃ τήν καρδίαν μας καί νά τήν ἀπορροφᾷ ὥστε νά τήν νεκρώνῃ ἀπό τήν ζωτικότητα τήν πνευματικήν καί νά τήν χωρίζῃ ἀπό τόν Πλάστην της καί Θεόν. Διά τοῦτο ὀφείλομεν νά προσευχώμεθα συνεχῶς, παιδί μου, ὥστε νά ἐπικοινωνῶμεν ἀδιαλείπτως μετά τοῦ Χριστοῦ μας καί νά ἀντλῶμεν ἐξ Αὐτοῦ πνευματικήν δύναμιν, ὥστε νά ἀντιμετωπίζωμεν νικηφόρως κάθε δαιμονικήν ἐπέμβασιν. Προσεύχου μέ την εὐχήν τοῦ Ἰησοῦ μας καί Οὗτος ὁ θαυματουργός Κύριος, πρῶτον θά μᾶς συγχωρήσῃ τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μας καί δεύτερον διά τῆς χάριτός Του θά μᾶς βοηθήση νά νικήσωμεν τήν σάρκα, τόν κόσμον καί τόν διάβολον, τούς τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς μας. Ἐπίσης ἡ προσευχή εἶναι ὁ παροχεύς τῆς κατά Θεόν χαρᾶς καί εἰρήνης.

Σκέψου πόσην ἀνάγκην ἔχομεν ἀπό χαράν ψυχικήν καί δή θεϊκήν. Διά τοῦτο ἄς φροντίσωμεν πάσῃ θυσίᾳ, νά ἐκμεταλλευώμεθα κάθε διαθέσιμον χρόνον καί νά τόν ἀξιοποιοῦμεν διά προσευχήν.

20η. Συνεχῶς, νύκτα καί ἡμέραν εὔχομαι διά σέ εἰς τόν Θεόν καί τήν Παναγίαν μας, τήν στοργικήν μητέρα ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί ἰδιαιτέρως τῶν μοναχῶν· "Τεῖχος ἀκατάβλητον διά τούς παρθένους". Διά τοῦτο θάρσει εἰς τήν Ὑπέρμαχον τῶν πολεμουμένων καί ἀγωνίζου ἀνδρείως κατά τῶν δαιμονικῶν λογισμῶν καί φαντασιῶν, λέγοντας νοερῶς τήν εὐχήν τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ μας.

Μνημόνευε τοῦτο τό ἁγιώτατον ὄνομα, τό ὁποῖον τρέμουσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους.


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ

ΕΚΔΟΣΙΣ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ