Περί Ὑπερηφανείας, Αὐτομεμψίας καί Ταπεινώσεως

2021-02-04

Προσέχετε τούς λογισμούς σας. Ἡ προσοχή σας κυρίως νά στραφῇ εἰς τό νά συνάξῃ ταπεινούς λογισμούς. Διότι ἡ ταπείνωσις σώζει τόν ἄνθρωπον καί αὐτή εἶναι κυρίως ὁ στόχος ὅλων τῶν πνευματικῶν ἐπιδιώξεων. Ἐάν θέλετε νά ἴδητε, ἐάν ἔχετε κάνει πνευματικήν προκοπήν εἰς τήν μοναχικήν πολιτείαν, ἐρευνήσατε τούς ἑαυτούς σας καί ἐάν διαπιστώσετε ταπείνωσιν μέσα σας, ἀνάλογα μέ τήν ποσότητα αὐτῆς, ἔχετε κάνει πνευματικήν πρόοδον.

Ἄν ἀντί ταπεινώσεως ἴδωμεν μᾶλλον ὑπερηφάνειαν καί ἐγωϊσμόν μέ τά παρεπόμενα τούτων τότε μᾶς χρειάζεται πένθος καί δάκρυα καί νά θρηνῶμεν τήν ἀθλίαν μας κατάστασιν, ἵνα ὁ Κύριος μᾶς εὐσπλαχνισθῇ.

Φύγωμεν μακράν τοῦ ἐγωϊσμοῦ· δυσωδίαν ἀνείκαστον ἐκπέμπει οὗτος καί δυστυχής ὅστις ἔχει τοῦτον ὡς πλοῦτον του· ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε θά εὕρῃ εἰρήνην, τόσον ἐκ τῶν ἐνοχλήσεων τῶν ἐμφωλευόντων ἐν αὐτῷ παθῶν, ὅσον καί ἐκ τῆς μακράν ἀπεχούσης ἀληθοῦς ταπεινώσεως.

Ἀνάπαυσις ψυχική μόνον ἐκ τῆς ταπεινώσεως καί τῆς πραότητος παρέχεται εἰς τόν ἄνθρωπον καί τοῦτο μᾶς τό λέγει ὁ Κύριος: "Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν" (Ματθ. 11,29).

Διά τοῦτο, τέκνα μου, ὑπερπόθητα, ἄς ἀγαπήσωμεν μέ ὅλην μας τήν ψυχήν τήν ταπείνωσιν τοῦ Χριστοῦ μας, ὁμοῦ καί τήν πραότητά Του καί ὄντως θά εὕρωμεν, καθώς εἶπεν, καί τῶν ψυχῶν ἡμῶν τήν ποικίλην ἀνάπαυσιν.

Ἡ ταπείνωσις διά νά ἀποκτηθῇ δέν εἶναι εὔκολον πρᾶγμα· χρειάζεται πολύς κόπος καί χρόνος. Ὁ ἐγωϊσμός διά νά θανατωθῇ ἀπαιτεῖ θυσίαν τοῦ ἑαυτοῦ μας. Νά ποδοπατήσωμεν τό ἐγώ μας καί νά ἐναγκαλισθῶμεν τήν τελείαν αὐταπάρνησιν τοῦ ἑαυτοῦ μας. Νά ἀγαπήσωμεν ἐρωτικῶς τήν ὑπακοήν καί μέ αἱματηρούς ἀγῶνας τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, θά κατορθωθῇ ἡ θανάτωσις αὐτοῦ.

Ἐμπρός λοιπόν, τέκνα μου, ὡσάν ἀθληταί ἄς τρέξωμεν εἰς τό στάδιον τοῦ ἐνδόξου ἀγῶνος, ὅπου ὁ νικῶν θά στεφθῇ μέ τόν ἀμαράντινον στέφανον τῆς αἰωνίου δόξης, ἐνώπιον τοῦ ὑπερτάτου θρόνου τοῦ γλυκυτάτου μας Θεοῦ. Παρακαλῶ, μή δειλιάσετε εἰς τήν μάχην, διότι ὁ Κύριος κρυφαίᾳ χειρί θά μᾶς ἐνισχύῃ, ὥστε νά νικήσωμεν τόν διάβολον τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί θά μᾶς ἐνδύσῃ τόν θεοΰφαντο χιτῶνα τῆς θεϊκῆς ταπεινώσεως.

Ταῦτα σᾶς γράφω καί εὔχομαι τά ἐλάχιστα λόγια τῆς σπορᾶς ταύτης νά πέσουν εἰς τήν γῆν τήν καλήν τῆς ψυχῆς σας καί νά φέρουν ἑκατονταπλασίονα καρπόν ζωῆς αἰωνίου! Ἀμήν· γένοιτο


ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΑΙΙ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ