Περί Ἀγάπης καί Συγχωρητικότητος πρός τούς ἀδελφούς ΜΕΡΟΣ 3ο

2022-06-17

7η. Μείνατε ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης τῆς εἰς ἀλλήλους, διότι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος, τό θεμέλιον. Εἰς τήν ἀγάπην τήν εἰς τόν Θεόν καί τούς ἀδελφούς "ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆται κρέμανται" (Ματθ. 22,40). Ἄνευ ἀγάπης εἴμεθα κύμβαλον ἀλαλάζον· ἕνα στρογγυλώτατον μηδέν καί κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἐάν τό σῶμα μας παραδώσωμεν εἰς τό πῦρ διά τόν Χριστόν καί ἐάν τά ὑπάρχοντά μας σκορπίσωμεν καί ὅλη μας τήν ζωήν κατατήξωμεν τῇ σκληρᾷ ἀσκήσει διά τόν Χριστόν, ἀγάπης λειπούσης, μηδέν κατωρθώσαμεν. Ἄρα ἐπιμελητέον πάσῃ δυνάμει, ἵνα τήν ἀγάπην τήν εἰς ἀλλήλους κρατήσωμεν ἰσχυρῶς, ὅπως τά ἐλάχιστα ἔργα μας ἐπικυρωθοῦν παρά τοῦ ἐτάζοντος τά κρύφια τῶν καρδιῶν μας.

8η. Μοῦ γράφεις, παιδί μου, διά κάποιον πού σέ ἐπίκρανε καί τόν κατηράσθης κλπ. Ὄχι, παιδί μου, μή καταρᾶσαι κανένα ἄνθρωπον, ὅσον κακόν καί ἄν σοῦ ἔκανε. Ὁ Χριστός μας μᾶς λέγει, νά ἀγαπῶμεν τούς ἐχθρούς μας· πῶς ἡμεῖς νά εἴπωμεν λόγον κακόν; Ζήτησε νά σέ συγχωρήσῃ ὁ Θεός καί εἰς τό ἑξῆς νά τόν ἀγαπᾷς σάν ἀδελφόν σου, ἄσχετα ἐάν δέν συμφωνῇς μαζί του . Ὁ Χριστός ἐπάνω εἰς τόν Σταυρόν δέν συνεχώρεσε τούς σταυρωτάς Του; Καί πῶς ἡμεῖς δέν θά κάνωμεν τό ἴδιο; Ναί, παιδί μου, πρέπει τούς πάντας νά ἀγαπῶμεν, ἄσχετα ἐάν αὐτοί δέν μᾶς ἀγαποῦν· αὐτό εἶναι ἰδικός των λογαριασμός.

9η. Παιδί μου, πάντα νά δικαιολογῇς τόν ἀδελφόν σου καί τόν ἑαυτόν σου νά κατακρίνῃς· ποτέ νά μή δικαιώσῃς τάς πράξεις σου· μάθε τό "συγχώρησόν με", δηλαδή τό "εὐλόγησον" καί ἡ ταπείνωσις θά ἐπισκηνώσῃ ἐντός σου. Κάνε ὑπομονήν καί παράβλεπε τά σφάλματα τοῦ ἀδελφοῦ σου, μνημονεύων τήν μακροθυμίαν τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν ἰδικῶν σου σφαλμάτων. Ἀγάπησον, καθώς σέ ἀγαπᾷ ὁ Ἰησοῦς καί καθώς θέλεις νά σέ ἀγαποῦν καί σέ οἱ ἄλλοι. Κράτησον τήν σιωπήν, τήν συνεχῆ προσευχήν καί τήν αὐτοκατηγορίαν καί τότε θά ἴδῃς πόσον πένθος καί δάκρυα καί χαράν θά αἰσθανθῇς. Ἐάν ὅμως δέν τά κρατήσῃς, δηλαδή ἀμελήσῃς νά τά ἐφαρμόσῃς, τότε ἡ ψυχρότης καί ἡ ξηρασία θά ἀντικαταστήσουν τάς ἀνωτέρω χάριτας.

Ἀγάπησον τούς ἀδελφούς· καί ἡ ἀγάπη σου θά φανῇ, ὅταν παρ᾿ ὅλας τάς ἀδυναμίας των, ἐσύ εἰς οὐδέν τάς λογίζεσαι καί τούς ἀγαπᾷς. Ἡ ἀγάπη θά σέ φυλάξῃ ἀπό ὅλας τά ἁμαρτίας.

Ἔξω ἀπό τόν ἑαυτόν σου μή σκέπτεσαι τίποτε· ἀλλά τόν ἑαυτόν σου συνεχῶς μέμφου καί αὐτός εἶναι ὁ καλύτερος δρόμος.

10η. Ἡ ψυχή σας εὔχομαι νά ὑγιαίνῃ περισσότερον, διότι ὅταν ἡ ψυχή εἶναι ὑγιής, ἔχει ὑπομονήν εἰς τάς θλίψεις, ἔχει αὐταπάρνησιν εἰς τό σῶμα καί εἰς τόν λογισμόν· δέν τήν φοβίζουν οὔτε αἱ ἀσθένειαι, οὔτε οἱ φίλαυτοι λογισμοί· ὅταν ὑγιαίνῃ ἡ ψυχή, ἔχει ἀγάπην μέσα της, δέν σκανδαλίζει, ὑπομένει τόν βαρύν λόγον τοῦ ἀδελφοῦ, δέν θεατρίζει τά σφάλματά του, πάντοτε ἔχει λόγον καλόν νά εἴπῃ διά τόν ἀδελφόν· ὑποχωρεῖ καί γλυτώνει ἀπό λογισμούς καί στενοχωρίαν. Ὅταν ὑγιαίνῃ ἡ ψυχή, δέν θυμώνει, δέν γογγύζει, δέν ἀντιμιλεῖ, δέν ψιθυρίζει, ,δέν παρακούει, δέν ἰδιορρυθμεῖ καί τόσα ἄλλα πού συνεπάγεται ἡ καλή ὑγεία τῆς ψυχῆς. Αὐτήν τήν ὑγείαν ζητῶ ἀπό ἐσᾶς, αὐτήν νουθετῶ, δι᾿ αὐτήν εὔχομαι.

Πρός ἀγωνιζόμενον Χριστανόν

α΄ Ἐπιστολή

11η. Ὑπόμεινον τό ἄτομον αὐτό, πού σέ λυπεῖ καί σοῦ προκαλεῖ σκάνδαλα, ὑπόμενέ το μετά χαρᾶς· προσεύχου δι᾿ αὐτόν κάθε ἡμέραν· προσπάθησε πάντοτε νά τοῦ κάνῃς καλόν, νά τόν ἐπαινῇς· νά τοῦ ὁμιλῇς μέ ἀγάπην, καί ὁ Θεός θά κάνῃ τό θαῦμα Του καί θά διορθωθῇ· καί θά δοξασθῇ ὁ Χριστός μας καί θά σκάσῃ ὁ διάβολος, πού δημιουργεῖ ὅλα τά σκάνδαλα. Βίαζε τόν ἑαυτόν σου νά κόψῃς ἰδίως τό ψεῦδος καί τήν κατάκρισιν. Ὁ κανόνας σου εἶναι νά τραβᾷς ἕνα κομβοσχοίνι τήν ἡμέραν διά τό ἄτομον αὐτό πού σέ μισεῖ, ἵνα τόν φωτίσῃ ὁ Θεός εἰς τήν μετάνοιαν καί ἐπί ἕνα μῆνα νά κάνῃς ἀπό 10 μετάνοιες.

Ἐάν κάνῃ ἐναντίον σου κάτι τό ἄτομον αὐτό, ἐσύ παράβλεψε, κάνε ὑπομονήν· ἀδικήθητι καί μήν ἀδικήσῃς· ραπίσθητι καί μή ραπίσῃς· κατακρίθητι καί μή κατακρίνῃς· καί ὅταν ταῦτα ποιήσῃς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ θά ἐνοικήσῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου σύν Πατρί καί Ἁγίῳ Πνεύματι.

Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα· παράβλεπε τάς πράξεις τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καθώς καί ὁ Χριστός μας ἔχει παραβλέψει τά ἁμαρτήματά σου.


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ

ΕΚΔΟΣΙΣ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ