Νουθεσίες Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου

2021-03-18

Ταπεινά, παιδιά μου, ἀγωνισθεῖτε παρακαλῶ, μή δειλιάσετε. Προσέξτε μή χάσουμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.

Θεέ μου! Σέ παρακαλῶ βοήθησέ μας τώρα πού εἴμεθα στή ζωή, νά συνέλθουμε, νά διορθώσουμε, νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε πορεία γιά νά ἠρεμήση τό συνειδός....

Χωρίς μετάνοια οὔτε καθαριζόμεθα οὔτε σωζόμεθα. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνταπόκρισις στήν μετάνοιά μας.

Ὁ Κύριος μᾶς ἔμεινε ἡ μοναδική ἐλπίδα σωτηρίας καί ἡ λύτρωσή μας μέσα στήν ἁμαρτία καί ἀκαταστασία τοῦ κόσμου.

Ὁ διάβολος συνεχῶς παρακολουθεῖ κάθε ἄνθρωπο καί προσπαθεῖ νά τόν ὑποσκελίση. Ὁ πανοῦργος δαίμων στήνει παγίδες, προσπαθεῖ νά τόν χτυπήση εἰς τό πάθος πού ἔχει ἀδυναμία καί νά τραυματίση σοβαρά τόν ἄνθρωπο....

Νά ἔχεις τετρακόσια τά μάτια σου. Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νά ὑπενθυμίση σέ κάθε ἄνθρωπο τά ἔργα του, τήν πρόοδό του, διά νά τόν κάνη νά ὑπερηφανευθῆ. Νά χάση, δηλαδή τόν μισθό του τήν τελευταία στιγμή.

Ἄλλοτε πάλι νά τοῦ φέρη ἀπόγνωση καί ἀπελπισία, ὅτι ἔκαμε πολλά ἁμαρτήματα καί δέν ὑπάρχει σωτηρία δι᾿ αὐτόν.

Ὁ ἄνθρωπος ὅπως εἶναι ταλαιπωρημένος ἀπό τήν ἀσθένεια δέν μπορεῖ νά τά διακρίνη αὐτά καί εἶναι ἑπόμενο νά κινδυνεύη. Διά τοῦτο χρειάζεται βοήθεια ἀπό τόν Πνευματικόν του νά τόν στηρίξη.