ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

2023-12-22

+ Ὁ ἐλάχιστος καί ἁμαρτωλός πατέρας σας Γ. Ἐφραίμ

ΜEΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
19 Νοεμβρίου 1978

... ὁ Θεός εἶναι ὁλοφάνερος μέσα στό Πανεπιστήμιο τῆς δημιουργίας Του.

Κάθησα στήν προσευχούλα μου. Κινήθηκε ὁ νοῦς μου στήν θεωρία τοῦ ἀοράτου στήν φύσι Θεοῦ.

Ὁ Θεός εἶναι Πνεῦμα τῶν πνευμάτων. Ἀόρατος τοῖς πᾶσι. Ἀκατάληπτος στή φύσι τῆς Θεότητος.

Τή στιγμή, πού ἡ φύσις τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ εἶναι ἀκατάληπτη, διότι μόνο τίς ἐνέργειές του γνωρίζομε, τί μποροῦμε νά ποῦμε γιά τή θεία φύσι τοῦ ὑπερτάτου Νοῦ, τήν ἀθέατη καί ἀνέγγιχτη!

Μέ τήν ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπινου φανταστικοῦ ὁ ἄνθρωπος φανταστικῶς δημιουργεῖ ὅ,τι δημιούργησε ὁ Θεός ἐν τῇ Παντοδυναμίᾳ Του. Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν βλέπεται στήν φύσι Του· καί θά μπορέσῃ ὁ θνητός καί πεπερασμένος ἄνθρωπος, νά δῇ τόν Θεό στήν πνευματική φύσι Του, πού εἶναι πάνω ἀπό πνεῦμα;

Λένε οἱ ἄνθρωποι τῆς ὕλης· ποῦ εἶναι ὁ Θεός, νά Τόν δοῦμε· γιατί δέν μᾶς φαίνεται, νά Τόν πιστέψουμε; Καί νά, πού ὁ Θεός εἶναι ὁλοφάνερος μέσα στόν Πανεπιστήμιο τῆς δημιουργίας Του. Μιά ὁλόκληρη σχολή Θεοῦ εἶναι ἡ κατασκευή τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ ἀνθρώπινος νοῦς, μέ τήν ἐνέργειά του τήν θαυμαστή, μπορεῖ νά βρίσκεται μέ ἀσύλληπτη ταχύτητα σ᾿ ὅλο τόν κόσμο, μέ ἕδρα τόν ἐγκέφαλο, ἔτσι καί ὁ Νοῦς τῶν νόων, ὁ Θεός, μέ ἕδρα τό φῶς, "Φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον", βρίσκεται κατά φύσιν διάχυτος νοερῶς παντοῦ· "πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν".

Μέ ἀδιανόητη ἄνεσι βαστάζει, προνοεῖ, συντηρεῖ, διοικεῖ καί γνωρίζει τά πάντα. Ὅ,τι δημιούργησε, βρίσκεται μέσα στήν ὕπαρξί Του, μέσα στά χέρια Του, μέσα στό μυαλό Του.

Ἀποκαλύπτεται συνέχεια στούς Ἀγγέλους Του καί τούς φέρνει σέ ἐκστάσεις καί θεωρίες· καί ἀκόμη δέν τούς ἔδειξε τίποτε ἀπό τόν κυρίως Ἑαυτόν Του. Μά, ἐπί τέλους τί εἶναι ὁ Θεός; "Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται". Ὁ Ὑπάρχων θά μείνῃ γνωστός μόνον στόν Ἑαυτόν Του εἰς τούς Αἰῶνας τῶν Αἰώνων.

Ναί, Πατέρα μου χρυσέ, Σοῦ ἀξίζει νά μείνῃς, ὅπως εἶσαι. Αὐτό θά πῇ Θεός! Τιμή καί δόξα Σου, τό Ἀκατάληπτο.

Γλυκέ μου καί φοβερέ μου,

ἐν ἀναμονῇ.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2022