ΜΕΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

2023-08-21


+ Ὁ ἐλάχιστος καί ἁμαρτωλός πατέρας σας Γ. Ἐφραίμ

ΜEΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Ιούλιος 1979

Το Φῶς Σου μαζί μέ Σένα εἶναι το νόημα τῆς ὑπάρξεώς μου.

Δόξα τῷ Θεῷ, ἔφθασε καί ἡ εὐλογημένη ὥρα τῆς νυκτερινῆς προσευχῆς.

Ἔχυσα πολλά δάκρυα, ζητῶντας συγχώρεσι ἀπό τόν ἀγαπημένο μου Οὐράνιο Πατέρα μου Θεό. Ἐπίσης ἔκλαυσα σάν μικρό παιδάκι, παρακαλῶντάς Τον νά μοῦ ἀποκαλυφθῇ ἐν μυστηρίῳ.

Ὅταν συγκαταβαίνῃ καί μοῦ φαίνεται, ὅπως Αὐτός γνωρίζει καί θέλει, τότε πληρώνομαι δυνάμεως καί θείας εἰρήνης πνευματικῶς. Τότε τά πάντα μπαίνουν σέ ρυθμό θεϊκό ὑπό τό κραταιόν φῶς τῆς θείας εὐλογίας.

Ὤ, τότε! Τί ὄμορφα πού νοιώθω! Τότε, ποῦ φόβος θανάτου καί κολάσεως! Ἡ γαλήνη τοῦ Θείου Πνεύματος ἁπλώνεται σ᾿ ὅλο τόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο, ἰδίως στόν νοῦ, σάν Αὐτός ὁ Θεός νά ἁπλώνεται κάπως ἔτσι, καί ἡ καρδιά νοιώθει εὐφροσύνη.

Λυπήσου με, Θεέ μου, καί μή μέ ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων Σου. Ἀξίωσόν με νά προσεύχωμαι "ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ". Ὁδήγησέ με στό ἀπόρρητο μυστικό τῆς θείας ἐπικοινωνίας Σου. Τό πνευματικό αἰσθητήριο τῆς ἀφῆς κάνε το, Θεέ μου, ἱκανώτατο, γιά νά Σέ ψηλαφᾷ θεϊκά καί ἡ ψυχή μου νά ἠλεκτρίζεται ἀπό τό ὑπερλευκότατο Φῶς Σου.

Λυποῦμαι ἀφάνταστα γιά τήν οἰκτρά μου πνευματική κατάστασι. Ἀπό τόν πόνο τρέχουν τά μάτια μου δάκρυα. Τίποτε δέν μέ ξεκουράζει σ᾿ αὐτήν τήν ζωή, παρά μόνον ἡ μυστική καί μυστηριώδης ἐπαφή μέ τόν Θεόν μου.

Ἀποκάλυπτε συνέχεια, Ἀγάπη μου, Θεέ μου, τόν Πανάγιον Ἑαυτόν Σου σέ μένα τό πάμπτωχο πλασματάκι Σου. Φώτισε τά μάτια τοῦ νοός μου, γιά νά Σέ βλέπω, ὅπως εἶσαι. Μέ θέλγει τό Φῶς Σου. Αὐτό τό Φῶς Σέ παρακαλῶ νά μοῦ χαρίσῃς, γιά νά μήν πέφτω σέ τόσα λάθη, πού κάνω συνέχεια. Μή μοῦ κρύβεσαι, γιατί μέ καταλαμβάνει βαθύ σκοτάδι καί παθαίνω πνιγμό ψυχῆς. Τό Φῶς Σου μαζί μέ Σένα εἶναι τό νόημα τῆς ὑπάρξεώς μου.

Συγγνώμη, Ὑπέρφωτε Κύριέ μου,

γιά ὅ,τι Σοῦ μιλῶ ὁ ἀνάξιος.

Τό παιδί Σου.ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2022