Γέρων Λουκάς Φιλοθεΐτης – Εις μνημόσυνον αιώνιον…

2022-01-13

Ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τό σεβάσμιο πρόσωπό του παραθέτουμε ἕνα κείμενο ἀπό τό βιβλίο του:

"Ἅγιον Ὄρος. Οἰκουμενισμός καί Κόσμος".

· -Ἐγέμισε φῶς τό κελλί μου, ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα.

Ἄλλην φοράν πάλιν ἀγρυπνῶντας μόνος εἰς τό πολύ μικρό καλυβάκι μου - διότι μόνοι μας μέ τόν Γέρο-Ἀρσένιον ἀγρυπνούσαμε κάθε νύκτα εἰς τό κελλί του ὁ καθένας μέ εὐχήν καί μέ δάκρυα - ἦλθον πάλιν εἰς θεωρίαν. Ἐγέμισε φῶς τό κελλί μου, ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα. Καί εἰς τό μέσον ἐφάνησαν τρία παιδάκια ἕως δέκα ἐτῶν τό καθένα. Ἕνα ἀνάστημα. Μία μορφή. Μία ἐνδυμασία. Ἕνα πρόσωπον, εἰς τήν εὐμορφίαν. Καί ἐγώ θαυμάζων εἰς τήν θεωρίαν τους ἤμην ὅλος ἐκστατικός. Αὐτά δέ ἀκουμβῶντας τό ἕνα εἰς τό ἕτερον μέ ηὐλόγουν τά τρία ὁμοῦ, ὅπως εὐλογεῖ ὁ ἱερεύς, καί μελωδικῶς ἔψαλλον: "Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούια"! Καί ἐβάδιζον ἐπάνω μου, καί πάλιν ὀπίσω-ὀπίσω ἐπήγαιναν, χωρίς νά κάμουν μεταβολήν, καί πάλιν ἐβάδιζον κατ᾿ ἐπάνω μου ψάλλοντας. Ἐγώ δέ ἔλεγον διαλογιζόμενος· ποῦ ἔμαθαν τόσον μικρά νά ψάλλουν τόσον ὡραῖα καί νά εὐλογοῦν; Χωρίς νά ἔλθη στόν νοῦν μου ὅτι εἰς τό Ἅγιον Ὄρος δέν ὑπάρχουν τόσον μικρά καί τόσον ὡραῖα παιδάκια. Καί οὕτως πάλιν, ὡς ἦλθον, ἔφυγαν νά ὑπάγουν νά εὐλογήσουν καί ἄλλους. Καί ἐγώ, ἔκθαμβος, ἡμέρες παρήρχοντο νά διαλυθῆ ἡ χαρά, νά ἐξαλειφθοῦν ἀπό τήν μνήμην μου. Ἀλλά μήτε ἐξαλείφονται ποτέ τά τοιαῦτα.

Σᾶς παραθέτω ἕνα ἠχητικό ἀπόσπασμα ἀπό μία ὁμιλία τοῦ Γέροντα Λουκᾶ σέ προσκυνητές στήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου, στίς 26 Ιουνίου 2021.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ!