Περί Κόσμου καί Οἰκείων Μέρος 2ο

2023-05-31

Θά μεταχειρισθῇ ὁ σατανᾶς ποικίλας παγίδας, ὅπως σᾶς παραλύσῃ, διά νά ἐξασθενήσετε καί νά χάσετε τό ἠθικόν σας· πλήν ὅμως καί ἐσεῖς ἐννοήσατε τήν πονηράν τέχνην καί λάβετε μέτρα ἀντιστάσεως.

Τό ὅτι δοκιμάζεσθε, τοῦτο εἶναι ἀπό τόν Θεόν, διότι σᾶς προγυμνάζει διά τήν μάχην, σᾶς ψήνει, σᾶς παιδαγωγεῖ. Ὅπως οἱ στρατιῶται πού γυμνάζονται εἰς τούς κόπους τῆς ἀσκήσεως εἰς τά γυμνάσια, ἐκεῖ πρῶτα κάμνουν τήν θεωρίαν τῆς μάχης καί κατόπιν, ὅταν σαλπίσῃ ἡ σάλπιγγα τοῦ πραγματικοῦ πολέμου, γυμνασμένοι ὄντες ὁρμοῦν εἰς τήν μάχην μέ τήν ἐσωτερικήν συναίσθησιν, ὅτι γνωρίζουν πῶς νά πολεμήσουν, καί εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιασθοῦν διά τόν σκοπόν καί τήν ἰδεολογίαν των.

Κατά παρόμοιον τρόπον καί ὑμεῖς τώρα· ἀφοῦ ἐκλήθητε νά γίνετε στρατιῶται τοῦ Ἰησοῦ καί νά πολεμήσετε τόν ἐχθρόν Του, ὁ Χριστός σᾶς γυμνάζει πρός διαπίστωσιν τῆς πρός Αὐτόν ἀγάπης σας· "τίς ἐστι ὁ ἀγαπῶν με, εἰ μή ὁ τηρῶν τάς ἐντολάς μου;".

Θαρσεῖτε, τέκνα μου· μείνατε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι εἰς Ἐκεῖνον, πού σᾶς ἠγάπησε μέ τελείαν ἀγάπην.

Οἱ ἀξιωματικοί, προτοῦ νά ἀρχίσῃ ἡ μάχη, τούς στρατιώτας τούς ἐμψυχώνουν μέ διάφορα στρατιωτικά καί ἡρωϊκά ἐμβατήρια καί μέ διαφόρους διηγήσεις πράξεων ἡρωϊκῶν καί τούς ἐξάπτουν τό αἴσθημα τῆς αὐτοθυσίας· αὕτη ἡ ἐργασία τούς δίδει πολλήν δύναμιν καί ἀνδρείαν εἰς τήν διεξαγομένην μάχην.

Οὕτω καί ἡμεῖς, ὅπως ἔκαμαν καί οἱ ἅγιοι, νά μελετῶμεν τούς ἀγῶνας τῶν μαρτύρων, πῶς αὐτοί ἠγωνίσθησαν, καθώς καί τῶν ὁσίων πατέρων, πῶς ἀσκήτευσαν, πῶς ἐγκατέλειψαν τόν κόσμον καί τούς πάντας καί πῶς οὐδέν τούς ἠμπόδισεν εἰς τό νά ἀκολουθήσουν τόν δρόμον, πού ὁδηγεῖ εἰς τόν Ἰησοῦν.

Αὕτη ἡ μελέτη θά σᾶς τονώσῃ πολύ τήν καλήν σας θέλησιν καί προαίρεσιν· διότι πολλοί μή γνωρίζοντας τάς κεκρυμμένας παγίδας ἐκάμφθησαν καί ἐξέπεσον αἱ ψυχαί των ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Μελετᾶτε τήν ἀγάπην τοῦ Ἰησοῦ μας· ἡ ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ θά ἐξουδετερώσῃ κάθε ἄλλην φυσική ἀγάπην· καί ὅσον περισσότερον ἀφήσωμεν, τόσον περισσοτέραν ἀγάπην θά ἀπολαύσωμεν τοῦ Θεοῦ.

Ἄνω πρόσχωμεν, ὅπου ὁ Ἰησοῦς κάθεται ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἄνω ἄς βλέπουσιν οἱ ὀφθαλμοί μας, διότι ἄνω εἰσί τά αἰώνια καί ἀτελεύτητα. Μή κάτω, διότι τά πάντα γῆ καί σποδός.

Σκεφθῆτε τήν οὐράνιον πολυτέλειαν· ἐκεῖ ἡ ἄπειρος σοφία τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖ τά κάλλη τά ἀκατανόητα· ἐκεῖ αἱ ἀγγελικαί μελωδίαι· ἐκεῖ ὁ πλοῦτος τῆς θείας ἀγάπης· ἐκεῖ ἡ ἀνώδυνος ζωή· ἐκεῖ θά ἔχουν ἀφαιρεθῆ τά δάκρυα καί οἱ στεναγμοί· ἐκεῖ μόνον χαρά, ἀγάπη, εἰρήνη, πάσχα αἰώνιον, ἑορτή πού δέν θά ἔχῃ τέλος. Ὤ, βάθος πλούτου καί γνώσεως Θεοῦ! "Ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε, καί οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν" ( Α΄ Κορινθ. 2,9).

Προσέχετε τήν εὐχήν· ἐπιμείνατε προσευχόμενοι· ἡ προσευχή ὅλα θά τά τακτοποιήσῃ· μή κάμπτεσθε καθόλου· μείνατε στερεοί εἰς τόν ἅγιον σκοπόν· μείνατε κοντά εἰς τόν Ἰησοῦν διά νά ζήσετε τήν πνευματικήν εὐτυχίαν. Οὐδεμία εὐτυχία ὑπάρχει ἐκτός μιᾶς καί αὐτή ἐν τῷ Χριστῷ. Αἱ νομιζόμεναι εὐτυχίαι ἐκτός Χριστοῦ, λέγονται καταχρηστικῶς, ἐφ᾿ ὅσον ἀποκτῶνται μέ ἔνοχα μέσα καί διότι τελειώνουν ἐντός ὀλίγου καί ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπον εἰς τήν αἰώνιον δυστυχίαν.

Ἀγωνίζεσθε, τέκνα μου· οἱ ἄγγελοι πλέκουν στεφάνια μέ λουλούδια τοῦ παραδείσου· ὁ Χριστός μας τά λογίζεται εἰς μαρτύριον· τί ὡραιότερον νά μαρτυρῇ κανείς διά τόν Χριστόν!


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΠΑΤΡΙΚΑΙ  ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ