ΑΡΘΡΑ

"Ὁλόκληρος ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐκκλησία τῶν μετανοούντων, Ἐκκλησία τῶν χειμαζομένων", ἀποφαίνεται ὁ ἅγιος τῶν δακρύων, Ἐφραίμ ὁ Σῦρος· διά νά δικαιοῦται νά εἶναι ὅλη Ἐκκλησία τῶν εὐφραινομένων, ὡς λέγει ὁ Ψαλμωδός· "Κατά τό πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου αἱ παρακλήσεις σου εὔφραναν τήν καρδίαν μου".

Εἰς ὅποιον τόπον ἀγωνισθῆ καί νικήση τόν ἑαυτόν του ὁ ἄνθρωπος, τίς ἀδυναμίες του, τά πάθη, ἐκεῖ τριγύρω ἁπλώνεται καί μυστικῶς παραμένει ἐνέργεια χάριτος, μία αἴσθησις θείας παρουσίας, ἡ ὁποία ἡμερώνει καί ὀμορφαίνει πνευματικά τόν τόπον, ἀπό ὅπου ἐκπέμπονται μηνύματα εὐεργετικά πρός τούς ἀνθρώπους, πρός τό περιβάλλον.

Οὐδέν ἐκλεκτότερον τοῦ μοναχισμοῦ. Μοναχισμός θά εἰπῇ, θέωσις, ἁγιασμός κατ᾿ ἄμφω, μέθεξις Θεοῦ. Μοναχισμός εἶναι ἐπίγνωσις καί συναίσθησις καί εὕρεσις τῆς ἐντός τοῦ ἀνθρώπου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τίς σοφός καί συνήσει ταῦτα! Τίς ὄντως συνετός ἐπέγνω ὅτι ἐν τῷ μοναχισμῷ ὑπάρχει ἡ ἐξαίρετος χάρις τοῦ Θεοῦ, ὡς θέωσις, ὡς ἁγιασμός καί ἀφήσας κόσμον,...

Τό πονηρόν πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας, ὅταν μᾶς πολεμᾷ, ποτέ δέν θά λείψουν αἱ πτώσεις· καί αἱ πτώσεις θά μᾶς χαρίσουν τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀθλιότητός μας καί θά ἀξιωθῶμεν τῆς ταπεινώσεως, ὁπότε πάρεστι ὁ Χριστός, ὁ ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί πρᾶος τῇ ψυχῇ. Τότε ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ γλυκύτης θά βασιλεύῃ εἰς τήν ψυχήν μας καί ἡ μακαριότης θά θάλπῃ...