ΑΡΘΡΑ

Εἰς ὅποιον τόπον ἀγωνισθῆ καί νικήση τόν ἑαυτόν του ὁ ἄνθρωπος, τίς ἀδυναμίες του, τά πάθη, ἐκεῖ τριγύρω ἁπλώνεται καί μυστικῶς παραμένει ἐνέργεια χάριτος, μία αἴσθησις θείας παρουσίας, ἡ ὁποία ἡμερώνει καί ὀμορφαίνει πνευματικά τόν τόπον, ἀπό ὅπου ἐκπέμπονται μηνύματα εὐεργετικά πρός τούς ἀνθρώπους, πρός τό περιβάλλον.

Οὐδέν ἐκλεκτότερον τοῦ μοναχισμοῦ. Μοναχισμός θά εἰπῇ, θέωσις, ἁγιασμός κατ᾿ ἄμφω, μέθεξις Θεοῦ. Μοναχισμός εἶναι ἐπίγνωσις καί συναίσθησις καί εὕρεσις τῆς ἐντός τοῦ ἀνθρώπου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τίς σοφός καί συνήσει ταῦτα! Τίς ὄντως συνετός ἐπέγνω ὅτι ἐν τῷ μοναχισμῷ ὑπάρχει ἡ ἐξαίρετος χάρις τοῦ Θεοῦ, ὡς θέωσις, ὡς ἁγιασμός καί ἀφήσας κόσμον,...

Τό πονηρόν πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας, ὅταν μᾶς πολεμᾷ, ποτέ δέν θά λείψουν αἱ πτώσεις· καί αἱ πτώσεις θά μᾶς χαρίσουν τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀθλιότητός μας καί θά ἀξιωθῶμεν τῆς ταπεινώσεως, ὁπότε πάρεστι ὁ Χριστός, ὁ ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί πρᾶος τῇ ψυχῇ. Τότε ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ γλυκύτης θά βασιλεύῃ εἰς τήν ψυχήν μας καί ἡ μακαριότης θά θάλπῃ...

Διά τούς πολέμους σου μή λυπῆσαι· μή φοβῆσαι, ἀλλά θάρσει· δέν ἔχουν ἐξουσίαν οἱ δαίμονες νά σοῦ κάνουν κακόν· ἀλλά δάκτυλος Θεοῦ εἶναι καί εὐχαρίστησον ἐκ καρδίας, διότι διά μέσου τούτων θά σοῦ ἀνοιχθοῦν τῆς ψυχῆς σου τά μάτια καί θά σέ τακτοποιήσουν εἰς τόν ὀρθόν δρόμον· διά πικροτάτων φαρμάκων ἰατρεύονται τά δυσκολοθεράπευτα πάθη.