Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 6o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 6o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·46. Πλὴν ἄκουσόν μου, ἐν ὅσῳ εἶναι καιρός. Διότι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐν γνώσει ὑποχωρῇ εἰς τὸν πειρασμόν, κατόπιν ἔρχεται καιρὸς ὅπου δὲν ἠμπορεῖ πλέον νὰ ἀκούσῃ τὸ ὑγιὲς καὶ ὠφέλιμον· καθότι ἐχάλασεν ἤδη ἡ ἀκοὴ τῆς ψυχῆς του. Καὶ γίνεται μετὰ ταῦτα καταφρονητής, πορευόμενος εἰς ἀπώλειαν.
47. Διὰ τοῦτο λέγω ἐσένα καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφούς, ὅτι εἰς κάθε πόλεμον τοῦ ἐχθροῦ πρέπει νὰ ᾿βγῇς νικητής. Ἢ νὰ ἀποθάνῃς εἰς τὸν ἀγῶνα· ἢ μὲ τὸν Θεὸν νὰ νικήσῃς. Ἄλλος δρόμος δὲν εἶναι.
48. Εἰς καιρὸν πειρασμοῦ μὴ ἀφήνῃς τὴν θέσιν σου· μὴ λιποτακτήσῃς· μὴ θελήσῃς νὰ δείξῃς τοῦ ἑτέρου τὸ σφάλμα· μὴ ζητήσῃς τὸ δίκαιον· ἀλλὰ σιωπῶν μέχρι θανάτου πάρελθε τὸν πειρασμὸν καὶ τὴν ταραχήν.
49. Λοιπὸν οὐδὲν ἄλλο ἐπιθυμῶ καὶ τόσον πολὺ ἀγαπῶ, ὅσον νὰ ἀκούω ὅτι κάμνετε ὑπομονὴν εἰς τοὺς πειρασμούς.
Καθότι ὁ Θεός, ὡς Ὂν αὐτοδόξαστον, δὲν χρῂζει τῆς ἐργασίας τοῦ ἀνθρώπου. Χαίρει ὅμως καὶ ἀγαπᾷ, ὅταν διὰ τὴν ἀγάπην Του μαρτυροῦμεν καὶ πάσχωμεν. Δι᾿ αὐτὸ καὶ μᾶς στεφανώνει ὡς ἀθλητάς, μᾶς χαρίζει πλουσίως τὴν χάριν Του.
50. Ἤθελα νὰ κάμω τρεῖς λόγους, ἢ καὶ βιβλία, ὅπου τὸ ἕνα νὰ περιέχῃ μόνον αὐτό: Ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μηδέν· καὶ διαρκῶς νὰ φωνάζω ὅτι εἶμαι μηδέν. Τὸ ἄλλο νὰ γράφῃ: Ὅτι τὰ πάντα ἐν πᾶσι καὶ ἐπὶ πᾶσι εἶναι ὁ Θεὸς αὐτοδόξαστος. Καὶ τὸ τρίτον: Ἔχε εἰς ὅλα ὑπομονὴν ἕως θανάτου. Κἂν εἶσαι νέος, κἂν γήρασες, κἂν ἠγωνίσθῃς χρόνους πολλούς, ἐὰν δὲν κάμῃς ὑπομονὴν μέχρι νὰ βγῇ ἡ ψυχή σου, ὡς ράκος λογίζονταιο τὰ ἔργα σου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
51. Φώναζε λοιπὸν συχνὰ τὸν Πατέρα σου ὅπου τὸν ἔχεις πάντα πλησίον σου καὶ δὲν ἀπουσιάζει ποτέ. Εἶναι πλησιέστερος καὶ ἀπὸ τὴν ροπὴν τοῦ νοός σου· εἶναι εἰς τὴν πνοήν, εἰς τὸν νοῦν, εἰς τὸν λόγον σου. Θεὸς τὸ πᾶν περιέχει. Ἐν αὐτῷ ζῶμεν· εἰς τὴν ἀγκάλην του βασταζόμεθα· ἄθλιοι καὶ ἀνόητοι εἴμεθα. Ὁ Πατήρ σου εἶναι παρών· σὲ βλέπει διαπαντός· ἐσὺ διατί δὲν τὸν βλέπεις; Διατί ἁμαρτάνεις;
52. Ἡ ἄγνοια τοῦ καλοῦ εἶναι σκότος ψυχῆς. Καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν συμμαχήσῃ μὲ τὸν Χριστόν, ὅπου εἶναι τὸ Φῶς, δὲν ἠμπορεῖ νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους, τὸν Διάβολον.
53. Ἰδού, ἐπὶ τοῦ Κυρίου μου μάρτυρος, τοῦ ἀπολοῦντος τοὺς ψεύστας μετὰ τοῦ ψεύδους· εἰκοσιπέντε ἔτη καὶ πλέον ἐν κόσμῳ ἔχω ὅπου μανιωδῶς καὶ αἱματηρῶς παλαίω τοῖς δαίμοσιν. Ἐκατέβην εἰς τὸν βυθὸν τοῦ πελάγους, γυμνὸς αὐταρεσκείας καὶ ἰδίου θελήματος, διὰ νὰ εὕρω τὸν Πολύτιμον Μαργαρίτην.
54. Ἐχειρωσάμην τὸν ἴδιον τὸν Σατανᾶν σὺν πάσῃ στρατείᾳ, ἐπιστήμῃ, καὶ τέχνη αὐτοῦ. Καὶ διὰ ταπεινώσεως πεδήσας αὐτὸν ἐρωτῶ· - Διατί ἔχεις τόσην μανίαν εἰς ἡμᾶς καὶ μᾶς πολεμεῖς μὲ τόσον θυμόν; Καὶ μὲ λέγει· - Διὰ νὰ ἔχω συντρόφους πολλοὺς εἰς τὸν Ἅδην καὶ νὰ καυχῶμαι εἰς τὸν Ναζωραῖον ὅτι δὲν εἶμαι ὁ μόνος παραβάτης ἐγώ, ἀλλ᾿ ἰδοὺ πόσοι ἄλλοι εἶναι μαζί μου!
55. Καὶ πάλιν ἀνέβην εἰς οὐρανοὺς διὰ χάριτος καὶ πνευματικῆς θεωρίας καὶ εἶδον ἀπόρρητα κάλλη τοῦ Παραδείσου, οἷα ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού