Περί παθῶν Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περί παθῶν Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Νά έχεις πραότητα , νά μήν θυμώνης·διότι ὁ θυμός εἶναι καρπός ἐγωϊσμοῦ καί ἰδίου θελήματος·ἐνῶ, ἀντιθέτως, ἡ πραότης εἶναι καρπός ταπεινῆς καρδίας καί ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος. Ὅταν κανείς θυμώνη, χάνει τό διακριτικόν ὁ νοῦς, καί ὡς ἐκ τούτου χάνει τήν ἰσορροπίαν του καί παρασύρεται εἰς ἄπρεπους λόγους καί σχήματα.
Οἱ ἄγιοι πατέρες τόν θυμόν κυρίως, ἄν καί ὅλα τά πάθη, τόν παρομοιάζουν μέ τήν μέθην·διότι ὅταν μεθύη κανείς, χάνει τήν ἀξιοπρέπειάν του καί γίνεται γελοῖος ἐνώπιον τῶν συνανθρώπων του·οὕτω πως καί ὁ θυμώδης ἐν καιρῶ παραφορᾶς.
Ὁ Κύριος μᾶς λέγει: <<Μάθετε απ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καί ταπεινός τῆ καρδία καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν >> (Ματθ. 11,29 ). Διά νά εὕρωμεν εἰρήνην εἰς τήν συνείδησίν μας, πρέπει νά καταστείλωμεν καί νά ἐκριζώσωμεν το θηρίον τοῦ θυμοῦ, πού φωλεάν ἔχει τόν ἐγωϊσμόν.
Ὅταν τύχη καί σέ ἐλέγξη το πρόσωπον αὐτό, εἴτε δικαίως, εἴτε ἀπό ἀδιακρισίαν, σφίξε τόν ἑαυτόν σου, πίεσε τόν ἐσωτερικόν ἀναβρασμόν , κλεῖσε τό στόμα καί ἄρχισε τήν εὐχήν μέσα σου καί θά ἴδης ἀμέσως νά πνιγῆ τό θηρίον ! Ἀλλά χρειάζεται ἀγώνας διά κάθε νίκην .
Ὅταν νικᾶσαι ἀπό τόν θυμόν, νά γνωρίζης ὅτι τοῦ ἔρριψες τροφήν, ὁπότε εἰς ἄλλη περίπτωσιν θά τόν ἴδης πιό δυνατόν. Ὅταν ὅμως τόν πνίγης μέ τόν ἄνωθεν τρόπον, ὅταν ἐξαγριώνεται, τότε νά γνωρίζης ὅτι δεν τοῦ ἔρριψες τροφήν, ὁπότε εἰς ἄλλην του ἐξαγρίωσιν θά εἶναι πιό ἀδύνατος, είς τήν ἑπομένην πιό ἀδύνατος καί σιγά –σιγά θά γίνεται ἡ θεραπεία του.


ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού