Ἐγέμισε φῶς τό κελλί μου, ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ἐγέμισε φῶς τό κελλί μου, ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Ἄλλην φοράν πάλιν ἀγρυπνώντας μόνος εἰς τό πολύ μικρό καλυβάκι μου –διότι μόνοι μας μέ τόν Γέρο-Ἀρσένιο ἀγρυπνούσαμε κάθε νύκτα εἰς τό κελλί του ὁ καθένας μέ εὐχήν καί μέ δάκρυα -ἦλθον πάλιν εἰς θεωρίαν. Ἐγέμισε φῶς τό κελλί μου , ὅπως ὅταν εἶναι ἡμέρα . Καί εἰς τό μέσον έφάνησαν τρία παιδάκια ἕως δέκα ἐτῶν τό καθένα. Ἕνα ἀνάστημα. Μία μορφή. Μία ἐνδυμασία. Ἕνα πρόσωπον, εἰς τήν εὐμορφίαν. Καί ἐγώ θαυμάζων εἰς τήν θεωρίαν τους ἤμην ὅλος ἐκστατικός. Αὐτά δέ ἀκουμπώντας τό ἕνα εἰς τό ἕτερον μέ ηὐλόγουν τά τρία ὁμοῦ, ὅπως εὐλογεῖ ὁ ἱερεύς, καί μελωδικῶς ἔψαλλον:<< Ὁσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούια >>. Καί ἐβάδιζον ἐπάνω μου, καί πάλιν ὀπίσω -ὀπίσω ἐπήγαιναν, χωρίς νά κάμουν μεταβολήν, καί πάλιν ἐβάδιζον κατ’ἐπάνω μου ψάλλοντας. Ἐγώ δέ ἐλεγον διαλογιζόμενος·ποῦ ἔμαθον τόσον μικρά νά ψάλλουν τόσον ὡραῖα καί νά ἐυλογοῦν ; Χωρίς νά ἔλθη στόν νοῦν μου ὅτι εἰς τό Ἅγιον Ὅρος δέν ὑπάρχουν τόσον μικρά καί τόσον ὡραῖα παιδάκια. Καί οὕτως πάλιν, ὡς ἦλθον, ἔφυγαν νά ὑπάγουν νά εὐλογήσουν καί ἄλλους . Καί ἐγώ ἔκθαμβος, ἡμέρες παρήρχοντο νά διαλυθῆ ἡ χαρά, νά ἐξαλειφθοῦν ἀπό τήν μνήμην μου. Ἀλλά μήτε ἐξαλείφονται ποτέ τά τοιαῦτα.

ΒΙΒΛΙΟ:Ἅγιον Ὄρος Οἰκουμενισμός καί κόσμος
Μοναχός Λουκάς Φιλοθεΐτης
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού