Γιά τήν μετάνοια καί ἐξομολόγηση - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γιά τήν μετάνοια καί ἐξομολόγηση

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·
    

Τό μυστήριο τῆς μετανοίας εἶναι τό μεγαλύτερο καί τό πιό εὐλογημένο μυστήριο πού μᾶς προετοιμάζει ἄριστα γιά τόν οὐρανό.... Κανένα ἁμάρτημα πάνω στήν γῆ δέν εἶναι ἀσυγχώρητο γιά τόν ἄνθρωπο πού θά μετανοήση καί γιά τόν Θεό τῆς ἀγάπης πού τόν δέχεται.... Ὁ Θεός εὐχαριστεῖται καί ἀναπαύεται στόν ἄνθρωπο πού μετανοεῖ, ὅσο ἁμαρτωλός κι ἄν εἶναι. Ἡ μετάνοια εἶναι πάντα ἀνοιχτή γιά κάθε ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Ὁ Θεός θέλει μόνο τήν ὁμολογία τοῦ σφάλματος. Ἀπό κεῖ καί πέρα τά πάντα τελειώνουν. Διά τῆς ταπεινώσεως ἔρχεται ἡ ἐξομολόγησις καί ἡ ἐξομολόγησις φέρνει τήν κάθαρση καί ἡ κάθαρση φέρνει τήν δράση τοῦ Θεοῦ.

Τά δάκρυα τῆς μετανοημένης ψυχῆς ἁγνίζουν τήν καρδιά, τόν νοῦ, τήν ψυχή, τό σῶμα, τήν ζωή, τόν λόγο, ἁγνίζουν ἀκόμη καί τήν κάθε ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου.

Ποτέ νά μή χάσουμε τήν ἐλπίδα. Ὅσο καί ἄν πέφτουμε καί τραυματιζόμαστε νά μήν ἀπελπιζώμαστε. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ Θεός μᾶς χαρίζει ζωή, αὐτό ἀποτελεῖ μία ἐγγύηση τοῦ Θεοῦ, ὅτι μᾶς περιμένει. Ἐάν ὁ Θεός δέν ἦτο ἀπείρως εὔσπλαγχνος, κανείς δέν θά σωζόταν.... Ὁ Χριστός μᾶς περιμένει, δέν πρέπει νά ἀργοποροῦμε καί ἀναβάλλουμε.

Ἐάν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς ἐπισκιάση, δέν ἀλλάζουμε. Ἐάν ἀλλάζουμε, ἄν μετανοοῦμε, ἄν σκεπτώμεθα ἐπιστροφή, εἶναι Χάρις Θεοῦ. Γιά νά ἔλθη ὅμως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἴμαστε δεκτικοί.... Ἡ ἀμέλεια καί ἡ ραθυμία μας ἐμποδίζουν τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς.

Ἡ νηστεία μεταξύ τῶν ἄλλων φρενάρει τίς ἄλογες ὁρμές πού ἔχουμε καί μᾶς εἶναι πάντα ὠφέλιμη ψυχοσωματικά.

Ὅλοι μας εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Κανένας δέν περιπάτησε πάνω στήν γῆ ἀναμάρτητος, πλήν τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τῆς μετανοίας καί τῆς ἐπιστροφῆς μας στόν Θεό, καί μόνον διά τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως καθαριζόμεθα. Διότι, ὅ,τι ἔρχεται εἰς τό φῶς τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, θά τύχη συγχωρήσεως ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετανοήση ἀπό τήν ἁμαρτία καί στραφῆ στόν Θεό, ἀμέσως ἁπλώνει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τίς ἀγκάλες της καί ἀγκαλιάζει τόν ἄσωτο ἐπιστρέφοντα ἁμαρτωλό ἄνθρωπο, καί ὅσους ρύπους, ὅσες λέρες καί νά ἔχη, καθαίρεται, καί γίνεται περιστέρι καθαρό πέρα γιά πέρα.... Μετανοῶντας ὁ ἄνθρωπος εἰλικρινά, ἔρχεται διά τῆς πραγματικῆς μετανοίας εἰς μεγάλο μέτρο καί σώζεται.

Ἐπειδή εἴμαστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί ἔχουμε τό δικαίωμα νά μετανοήσουμε καί νά ἁγιάσουμε. Οἱ ἁμαρτίες εἶναι δικές μας, ὁ ἁγιασμός εἶναι τοῦ Θεοῦ.
\t
Βιβλίο
Γέροντος Ἑφραίμ Φιλοθεΐτου
"Ανθολόγηση πατρικών παραινέσεων καί πνευματικών υποθηκών"Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού