ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ 1o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ 1o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·1. Ἡ πρᾶξις τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι νὰ βιάσῃς τὸν ἑαυτόν σου νὰ λέγῃς συνεχῶς τὴν εὐχὴν μὲ τὸ στόμα, ἀδιαλείπτως. Εἰς τὴν ἀρχὴν γρήγορα· νὰ μὴν προφθάνῃ ὁ νοῦς νὰ σχηματίζῃ λογισμὸν μετεωρισμοῦ. Νὰ προσέχῃς μόνον στὰ λόγια: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Ὅταν αὐτὸ πολυχρονίση, τὸ συνηθίζει ὁ νοῦς καὶ τὸ λέγει. Καὶ γλυκαίνεσαι ὡσὰν νὰ ἔχῃς μέλι στὸ στόμα σου. Καὶ θέλεις ὅλο νὰ τὸ λέγῃς. Ἂν τὸ ἀφήνης, στενοχωρεῖσαι πολύ.

2. Ἡ κατάνυξις ἔρχεται, ὅταν σκέπτεσαι πόσον ἐλύπησες τὸν Θεόν. Ὅπου. Ἐκεῖνος εἶναι τόσον καλός, τόσον γλυκύς, τόσον ἐλεήμων, ἀγαθός, ὅλος γεμᾶτος ἀγάπη. Ὅπου ἐσταυρώθη καὶ ὅλα τὰ ἔπαθεν δι᾿ ἡμᾶς. Αὐτὰ καὶ ἄλλα ὅπου ἔπαθεν ὁ Κύριος, ὅταν μελετᾷς, σοῦ φέρνουν κατάνυξιν.

3. Ἐγὼ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ τὴν βρῇς τὴν «εὐχὴ». Μὴν ἀμφιβάλλῃς. Μόνον κτύπα εὐθέως εἰς τὴν θύραν τοῦ θείου ἐλέους καὶ πάντως ὁ Χριστὸς θὰ σοῦ ἀνοίξῃ· εἶναι ἀδύνατον. Ἀγάπησέ τον πολύ, διὰ νὰ λάβῃς πολύ. Εἰς τὴν ἀγάπην Του, πολλὴν ἢ ὀλίγην, ἔγκειται ἡ δόσις, πολὺ ἢ ὀλίγον.
4. Ἡ θεία χάρις, τέκνον μου, εἶναι ὅπου ὡς δόλωμα εἰσέρχεται στὴν ψυχὴν καὶ ἑλκύει ἀβιάστως τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ ἀνώτερα. Αὐτὴ γνωρίζει τὸν τρόπον νὰ σαγηνεύῃ τοὺς λογισμοὺς ἰχθύας καὶ ἐξάγῃ αὐτοὺς ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου.

5. Ποῖος ἐνίκησε τὸν Διάβολον; Αὐτὸς ποὺ ἐγνώρισε τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν, τὰ πάθη καὶ ἐλαττώματα, ὅπου ἔχει. Ὁ φοβούμενος νὰ γνωρίσῃ ἑαυτόν, αὐτὸς μακρὰν τῆς γνώσεως μένει· καὶ ἄλλο τίποτε δὲν ἀγαπᾷ παρὰ νὰ βλέπῃ μόνον λάθη στοὺς ἄλλους καὶ νὰ τοὺς κρίνῃ. Αὐτὸς δὲν βλέπει εἰς ἄλλους χαρίσματα, ἀλλὰ μόνον, ἐλαττώματα· δὲν βλέπει εἰς ἑαυτὸν ἐλαττώματα, παρὰ μόνον χαρίσματα.

6. Καὶ τοῦτο εἶναι ἀληθῶς τὸ ὑστέρημα ὅπου πάσχομεν ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι τοῦ ὀγδόου αἰῶνος· ὅπου δὲν ἀνγνωρίζομεν ὁ εἷς τοῦ ἑτέρου τὸ χάρισμα. Ὁ ἕνας ὑστερεῖται πολλά, μὰ οἱ πολλοὶ τὰ ἔχουσιν ὅλα. Αὐτὸ ὅπου ἔχει ὁ ἕνας δὲν τὸ ἔχει ὁ ἄλλος. Καί, ἂν ἀναγνωρίζωμεν τοῦτο, πολλὴ ταπείνωσις γίνεται. Καθότι τιμᾶται καὶ δοξάζεται ὁ Θεός, ὅστις ποικιλοτρόπως ἐστόλισε τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὑπέδειξεν ἀνισότητα εἰς ὅλα του τὰ δημιουργήματα. Ὄχι καθὼς πασχίζουν οἱ ἀσεβεῖς νὰ φέρουν ἰσότητα ἀνατρέποντας τὴν θείαν Δημιουργίαν. Ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν.

«ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγ. Ὅρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού