Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 8o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 8o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


76. Μόνον τὴν μετάνοιαν τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν λάβῃ εἰς χεῖρας Του ὁ φιλάνθρωπος, ὅλα τὰ ἄλλα γνωρίζει Αὐτὸς νὰ οἰκονομῇ πανσόφως εἰς σωτηρίαν.
77. Ἐγὼ εἶδα μίαν φορὰν τὸν Ἱερέαν ὅπου μᾶς βάπτισεν ὅλους εἰς τὴν πατρίδα. Ὅπου ἦτον ἅγιος ἄνθρωπος. Ἐφύλαγε παρθενίαν. Ἔκαμνε πολλὰς ἐλεημοσύνας. Καὶ εἰς τὸν ὕπνον μοῦ λέγει· - Ἐγώ, λέγει, ὅταν ἤμουν εἰς τὴν ζωὴν ἐνόμιζα ὅτι μόνον αἱ Λειτουργίες ἐβγάζουν ψυχὴν ἀπὸ τὸν Ἅδην, ἀλλὰ τώρα ὅπου ἀπέθανα, εἶδα ἐμπράκτως ὅτι καὶ αἱ προσευχὲς ὅπου κάμνετε ἐβγάζουν ψυχὲς κολασμένες. Λοιπὸν μὴν παύετε νὰ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν. Διότι ὁ ἐλεήμων Θεὸς αἰτίαν γυρεύει καὶ ἀφορμὴν διὰ νὰ σώσῃ ψυχήν.
78. Μὴ μανθάνῃς νὰ πίπτῃς εὐκόλως. Διότι εἰς κάθε πτῶσιν καταπίπτει καὶ τὸ τειχόκαστρον τῆς ψυχῆς καὶ γίνεται πλέον εὐκολωτέρα ἡ εἴσοδος τοῦ ἐχθροῦ· μέχρις ὅτου καταστήσῃ τὸν νικώμενον τελείως αἰχμάλωτον.
79. Ταπείνωσις εἶναι νὰ σφάλλῃ ὁ ἄλλος καί, πρὶν νὰ προλάβῃ αὐτὸς νὰ ζητήσῃ συγχώρησιν, ἡμεῖς νὰ τοῦ βάνωμεν μετάνοιαν λέγοντες: - Συγχώρησον, ἀδελφέ μου, εὐλόγησον!
80. Μὴ σοῦ φαίνεται δύσκολον αὐτὸ καὶ βαρύ. Εἶναι ἕνα οὐδὲν ἐμπρὸς εἰς ἐκεῖνο ποὺ ἔκαμε πρὸς ἡμᾶς ὁ Δεσπότης Χριστός. Ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων ἔσκυψε καὶ ἔβαλε μετάνοιαν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη». Θεὸς πρὸς ἀνθρώπους! Καὶ σὺ κάμεις ἄνω κάτω τὸν κόσμον διὰ νὰ μὴν εἰπῇς «εὐλόγησον»! Ποῦ λοιπὸν ἡ ταπείνωσις;
81. Οὐδὲν ἄλλο τόσον μισεῖ ὁ Θεὸς ὡς τὴν παράνομον ἡδονικὴν ἀκαθαρσίαν τοῦ σώματος. Καὶ αὐτὸς ποὺ μοιχεύει μὲ τοὺς αἰσχροὺς λογισμούς, ὅλος βρωμάει ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὡσὰν σκυλὶ ψόφιο.
Ἐνῶ αὐτὸς ὅπου ἀγωνίζεται καὶ φυλάγει τὸ σῶμα του καθαρὸν καὶ τὸν νοῦν του ἀμόλυντον ἀπὸ ρυπαροὺς λογισμούς, ὡς εὐῶδες θυμίαμα ἀνεβαίνει ἡ ζωὴ καὶ ἡ προσευχή του στοὺς οὐρανούς.
82. Δὲν ἠμπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω πόσον ἀρέσκει ἡ Παναγία μας τὴν σωφροσύνην καὶ καθαρότητα. Ἐπειδὴ Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἁγνὴ Παρθένος, δι᾿ αὐτὸ καὶ ὅλους τοιούτους μᾶς θέλει καὶ ἀγαπᾷ.
Καὶ μόλις ἡμεῖς τὴν φωνάζομεν, σπεύδει εὐθὺς εἰς βοήθειαν. Δὲν προλαμβάνεις νὰ εἰπῇς: - Παναγία Θεοτόκε βοήθει μοι! Καὶ εὐθὺς ὡς ἀστραπὴ διαυγάζει τὸν νοῦν καὶ πληροῖ φωτισμοῦ τὴν καρδίαν. Καὶ ἑλκύει τὸν νοῦν εἰς τὴν προσευχὴν καὶ τὴν καρδίαν εἰς τὴν Ἀγάπην.
83. Βιάζου εἰς τὸν ἀγῶνα. Μὴ ραθυμῇς καὶ ἀφήνῃς τὸν καιρὸν νὰ περνᾷ. Διότι τὸν χρόνον ὅπου ξοδεύεις ἀσκόπως καὶ μάταια κάθε ἡμέραν δὲν θὰ τὸν ξαναβρῇς. Καὶ θὰ ἔχῃς νὰ δώσῃς λόγον δι᾿ ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ ὧρες καὶ στιγμὲς τῆς ζωῆς σου. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι νὰ τρέχῃ μόνον, ἀλλὰ νὰ μετρᾷ καὶ τὰ στάδια τοῦ δρόμου. Μήτε πάλιν νὰ μένῃ ὀπίσω, νὰ ἀμελῇ.
84. Ἐπὶ τούτοις μάθε καὶ τοῦτο· ὅτι μὲ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν περισσοτέρως ἀποκτᾷς νῆψιν καὶ θεωρίαν παρὰ μὲ ἄλλους ἀγῶνας. Καλὰ εἶναι καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅταν καλῶς γίνωνται, ἀλλ᾿ ἡ ἀγάπη ὑπέρκειται ὅλων.
85. Ἐγώ, δὲν ἠμπορῶ νὰ ἀσπασθῶ μίαν φορὰν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ νὰ χωρίσω. Ἀλλ᾿ ὅταν πλησιάσω κοντά της ὡσὰν μαγνήτης μὲ τραβάει ἐπάνω της. Καὶ πρέπει νὰ εἶμαι μόνος. Διότι θέλω ὧρες νὰ τὴν ἀσπάζωμαι. Καὶ κάτι ζῶσαν πνοὴν γεμίζει μέσα ἡ ψυχή μου καὶ γεμίζω χάριν καὶ δὲν μὲ ἀφήνει νὰ φύγω.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού