Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 5o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 5o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·36. Βιάζου. Κἂν μυριάκις πέσῃ ὁ δίκαιος, δὲν χάνει τὴν παρρησίαν του, ἀλλὰ πάλιν ἐγείρεται καὶ συνάζει δυνάμεις καὶ τοῦ ἐπιγράφει νίκας ὁ Κύριος. Καὶ τὰς μὲν νίκας δὲν τοῦ τὰς δείχνει, διὰ νὰ μὴν ὑπεραίρεται· τὰ δὲ πεσίματα τὰ φέρνει πρὸ ὀφθαλμῶν του, νὰ τὰ βλέπῃ, νὰ πάσχῃ, νὰ ταπεινώνεται.
37. Καὶ οὕτω γυμνάζεται, δοκιμάζεται, τελειοῦται, καθόσον χωρὶς ἡ φύσις, ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, καὶ τῆς ψυχῆς μας τὸ σκεῦος.
38. Διὰ τοῦτο ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε ἐν Κυρίῳ καὶ μὴ σμικρύνῃς τὴν προθυμίαν σου. Ἀλλὰ ζήτει, φώναζε διαρκῶς, κἂν λαμβάνῃς κἂν οὔ.
39. «Μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου καὶ οὐ μὴ ἁμαρτήσῃς εἰς τὸν αἰῶνα».
Ἐτοῦτο εἶναι τὸ πρῶτον αἴτιον, ὅπου ὄχι μόνον ἑλκύει τὴν χάριν, ἀλλὰ τὴν πληθύνει καὶ τὴν συγκρατεῖ. Αὐτὴ ἀναβιβάζει τὸν νοῦν εἰς τὴν πρώτην θεωρίαν τῆς φύσεως. Καὶ ἐκτὸς αὐτῆς τῆς ἀρχῆς εὑρίσκει μὲν κάτι ὀλίγον, ἀλλὰ μετὰ καιρὸν θὰ τὸ χάσῃ. Διότι δὲν κτίζει ἐπὶ ἐδάφους στερεοῦ, ἀλλὰ προσπαθεῖ μὲ τρόπους καὶ τέχνην.
Λέγεις λόγου χάριν· εἶμαι ἁμαρτωλός! Ἀλλὰ ἔσωθεν λογίζεσαι δίκαιος. Δὲν δύνασαι νὰ ἀποφύγῃς τὴν πλάνην. Ἡ χάρις ζητεῖ νὰ σταθῇ, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ἀκόμη ἐμπράκτως δὲν ἔχης βρῇ τὴν ἀλήθειαν, κατ᾿ ἀνάγκην πρέπει νὰ φύγῃ. Διότι ἀναμφιβόλως θὰ πιστεύσῃς εἰς τὸν λογισμόν σου ὅτι εἶσαι αὐτὸ τὸ ὁποῖον δὲν εἶσαι, καὶ χωρὶς ἄλλο θὰ πλανηθῇς. Ὡς ἐκ τούτου δὲν παραμένει ἡ χάρις.
40. Δὲν σοῦ ζητεῖ περισσότερον ὁ Χριστὸς διὰ νὰ σοῦ δώσῃ τὰ ἅγιά Του χαρίσματα· μόνον νὰ ἀναγνωρίζῃς ὅτι, εἴτε καλὸν καὶ ἂν ἔχῃς, εἶναι ἐδικόν Του. Καὶ νὰ συμπαθᾷς τὸν μὴ ἔχοντα. Νὰ μὴν τὸν κρίνῃς ὅτι δὲν ἔχει· ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός, φαῦλος, πονηρός, φλύαρος, κλέπτης, πόρνος καὶ ψεύτης. Ἐὰν τὴν ἐπίγνωσιν αὐτὴν ἀποκτήσῃς, δὲν ἠμπορεῖς ποτὲ νὰ κρίνῃς κανένα, κἂν νὰ τὸν βλέπῃς θανασίμως νὰ ἁμαρτάνῃ· διότι λέγεις εὐθύς.
41. Τρεῖς ἐχθροὶ πολεμοῦν τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος· οἱ δαίμονες, ἡ ἰδία μας φύσις καὶ ἡ συνήθεια. Ἐκτὸς τούτων ἄλλος πόλεμος δὲν ὑπάρχει.
42. Τόσην χάριν δικαιοῦται εἰς ἑαυτὸν νὰ ἔχῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅσον πειρασμὸν εὐχαρίστως ὑπομένει, ὅσον βάρος τοῦ πλησίον του ἀγογγύστως βαστάζει.
43. Ζητεῖς χάριν ἀπὸ τὸν Θεόν; Ἀντὶ χάριτος σοῦ ἀφήνει πειρασμόν. Δὲν ἀντέχεις τὸν πόλεμον, πίπτεις; Δὲν σοῦ δίδεται προσθήκη τῆς χάριτος. Πάλιν ζητεῖς; Πάλιν ὁ πειρασμός. Πάλιν ἦττα; Πάλιν ὑστέρησις· ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς. Πρέπει λοιπὸν νὰ βγῇς νικητής. Ἀντέχου τοῦ πειρασμοῦ ἕως θανάτου. Πέσε πτῶμα στὴν μάχην, φωνάζων κάτω παράλυτος: «Οὐ μὴ σὲ ἀνῶ, γλυκύτατε Ἰησοῦ! Οὐδ᾿ οὐ μὴ σὲ ἐγκαταλείπω! Ἀχώριστος θὰ μείνω εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δι᾿ ἀγάπην Σου ξεψυχῶ εἰς τὸ στάδιον».
44. Εἴ τις ἔμαθε ποία εἶναι ἡ δωρεὰ τοῦ θεοῦ· ὅτι εἶναι αἱ θλίψεις καὶ ἐν γένει ὅσα μᾶς προξενοῦσιν οἱ πειρασμοί, αὐτὸς εὑρῆκε κατὰ ἀλήθειαν τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ τοὺς περιμένει νὰ ἔλθουν· ὅτι δι᾿ αὐτῶν καθαρίζεται· ὑπομένων φωτίζεται· καὶ καθορᾷ τὸν Θεόν.
45. Ὁ Θεὸς ἀλλέως δὲν βλέπεται, ἀλλὰ διὰ μέσον τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις αὐτὴ εἶναι ἡ θεωρία. Ἤγουν, ὅταν ἐννοῇς ὅτι εἶναι πλησίον σου ὁ Θεὸς καὶ ἐντὸς τοῦ Θεοῦ περιστρέφεσαι, καὶ ὅ,τι κάμνεις τὸ βλέπει, καὶ προσέχῃς νὰ μὴν τὸν λυπήσῃς – διότι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ὅλα τὰ θεωρεῖ - τότε δὲν ἁμαρτάνεις. Διότι τὸν βλέπεις, τὸν ἀγαπᾷς, καὶ προσέχεις νὰ μὴν τὸν λυπήσῃς, «ὅτι ἐκ δεξιῶν σου ἐστί».
Πᾶς λοιπόν, ὅπου ἁμαρτάνει, δὲν θεωρεῖ τὸν Θεόν, ἀλλὰ εἶναι τυφλός.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού