Διά τούς πολέμους σου μή λυπῆσαι - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διά τούς πολέμους σου μή λυπῆσαι

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


Διά τούς πολέμους σου μή λυπῆσαι· μή φοβῆσαι, ἀλλά θάρσει· δέν ἔχουν ἐξουσίαν οἱ δαίμονες νά σοῦ κάνουν κακόν· ἀλλά δάκτυλος Θεοῦ εἶναι καί εὐχαρίστησον ἐκ καρδίας, διότι διά μέσου τούτων θά σοῦ ἀνοιχθοῦν τῆς ψυχῆς σου τά μάτια καί θά σέ τακτοποιήσουν εἰς τόν ὀρθόν δρόμον· διά πικροτάτων φαρμάκων ἰατρεύονται τά δυσκολοθεράπευτα πάθη.
\tΠαρακάλει τόν Θεόν: “καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν”. Αὐτός ὁ πόλεμος, καθώς λέγει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ, εἶναι ἀπό ὑπερηφάνειαν, ἀπό οἴησιν, ἀπό σκληρότητα καρδίας. Ἡ θεραπεία των εἶναι ἡ ταπείνωσις καί ἡ ἀναγνώρισις τῶν ἐσφαλμένων κρίσεων καί ὑπακοή καί πίστις εἰς τόν πνευματικόν πατέρα.
\tΤαπεινώσου, παιδί μου· μόνον αὐτό τό φάρμακον θά σέ σώσῃ. Διά τοῦτο ἀπό ἀγάπην ὁ Θεός πρός σέ, σοῦ ἔστειλεν αὐτούς τούς πειρασμούς, ἵνα σέ ἐκφοβήσῃ, διά νά συνέλθῃς καί συνετισθῇς καί ταπεινωθῇς καί ζητήσῃς συγχώρησιν.
\tΔιά τοῦτο, ὅταν προσεύχεσαι, ἀγριεύουν· διότι βλέπουν αὐτοί οἱ πονηροί ὅτι ἀρχίζεις νά σπάζῃς τά δίκτυά των καί φοβοῦνται μήπως τούς ξεφύγῃς. Θέλουν νά σέ κάνουν νά δειλιάσῃς, ἤ νά σέ φέρουν εἰς ἀπόγνωσιν.
\tΔιά τοῦτο ὁπλίζου μέ τήν εἰς Θεόν πίστιν καί ἐλπίδα καί μέ τήν πεποίθησιν ὅτι δέν τούς περνᾷ τίποτε νά κάνουν χωρίς τήν ἀνωτέραν κέλευσιν τοῦ Θεοῦ.
\tΓνώριζε ὅτι, ἐάν κάμνῃς ὑπομονήν εἰς τούς πολέμους αὐτούς καί ταπεινώνεσαι εἰς τόν Θεόν καί εἰς τούς ἀδελφούς σου, πολλήν χάριν θά σοῦ δώσῃ ὁ Θεός καί φώτισιν καί θά ἀνοιχθοῦν τῆς ψυχῆς σου τά μάτια καί θά ἴδῃς εἰς πόσον σκότος ἤσουν.
\tΤο θάρρος πού ἔχεις εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, πού σέ βοηθεῖ εἰς αὐτούς τούς πειρασμούς· διότι χωρίς θάρρος καί ἐλπίδα καί πίστιν εἰς τούς τοιούτους πειρασμούς εἶναι ὁ κίνδυνος μεγάλος.
\tΜή φοβῆσαι τίποτε· εἰς τόν Χριστόν ἔχε ὅλας τά ἐλπίδας σου· φώναζε τήν εὐχήν χωρίς νά σταματᾷς καί θά ἴδης πόσην βοήθειαν θά λάβῃς.
\tΦοβοῦ τόν Θεόν καί μή τούς δαίμονας· φοβοῦ τόν Θεόν εἰς τάς κρίσεις Του· διότι, ὅταν ἀποφασίσῃ κανένα κανόνα τιμωρίας διά τήν ὑπερηφάνειάν μας, τότε ποῖος δύναται νά Τόν ἐμποδίσῃ; Διά τοῦτο ὅταν εἶναι μικρόν τό κακόν, ἄς φροντίσωμεν νά τό θεραπεύσωμεν· διότι ὅταν μεγαλώσῃ, τότε καί ἄλλοι νά σέ βοηθήσουν, δέν θά δυνηθοῦν νά σέ γλυτώσουν.
\tΛοιπόν ἀγάπησε περισσότερον τόν Θεόν, πού σοῦ ἔστειλε τό φάρμακον τῶν ἀσθενειῶν σου, δηλαδή ὑπομονήν, ταπείνωσιν, θάρρος καί φρόντιζε νά το παίρνῃς.


Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
Ι.Μ.ΦΙΛΟΘΕΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού