Γιά τήν μετάνοια καί ἐξομολόγηση - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γιά τήν μετάνοια καί ἐξομολόγηση

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·
                                                    

Στό παντοδύναμο μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ὅλοι μας, σάν ἁμαρτωλοί, νά τρέχουμε, γιά νά λουστοῦμε καί δικαιωθοῦμε καί σωθοῦμε δωρεάν.
Ἡ αὐτοπεποίθηση στόν ἑαυτό μας εἶναι ἐγωϊσμός καί ὑπερηφάνεια. Ἀκολουθῶντας ὅμως τό παράδειγμα τοῦ Πέτρου πού ἔκλαψε πικρά, γίνεται ἀνάκληση τοῦ πταίσματος. Τά δάκρυα ξεπλένουν τό σφάλμα ὅσο κακό, βρώμικο, ἐχθρικό, μισητό καί αἱματηρό καί ἄν ἦταν. Τό σφάλμα πού κάναμε ξεπλένεται μέ τά πικρά δάκρυα τῆς μετανοίας καί ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς τό πρῶτο του ἀξίωμα.
Αὐτό πού θέλει ἀπό ἐμᾶς ὁ Χριστός εἶναι νά καταλάβουμε τήν ἐνοχή μας, νά ἔχουμε αὐτογνωσία, νά ζητοῦμε συγγνώμη καί νά τόν ἀγαποῦμε ἀληθινά. Τήν ἀγάπη αὐτή τήν ζητάει ὁ Θεός ἀπό τόν ἄνθρωπο, γιά νά μή ἀγαπήσουμε τόν διάβολο καί διά τοῦ διαβόλου κολαστοῦμε.
\t
Ὁ διάβολος ἡμέρα καί νύκτα στήνει παγίδες, σκάπτει χαρακώματα, μαζεύει πολεμοφόδια καί ἐμεῖς ἔχουμε ἀνακωχή μέ τόν ἐχθρό;
Ὁ διάβολος εἶναι δεξιοτεχνίτης καί πανοῦργος· ἡμέρα καί νύκτα ἔχει βία, γιά νά ἀπολέση τήν ψυχή καί ἐμεῖς ἀμελοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, ἐνῶ χρειάζεται νά βιαζώμεθα.
Ἡ ἀμέλεια, ἡ ραθυμία καί ὁ νυσταγμός τῆς ψυχῆς εἶναι τρομερός, ἡ ψυχή κοιμᾶται καί βαδίζει σάν ρομπότ τήν ζωή, χωρίς νά αἰσθάνεται τόν σκοπό καί προορισμό του ὁ ἄνθρωπος.
Οἱ ἅγιοι ἔκλαιγαν καί ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε. Σκεπτόμαστε τόσα ἄλλα πράγματα, ἀλλά τό “ἑνός ἐστί χρεία”, αὐτό τό πολύ σπουδαῖο, τήν προετοιμασία καί τήν μνήμη τῆς ἐξόδου, τήν ἀντιπαρερχόμεθα.
Οἱ σοφοί Πατέρες χτυποῦσαν τήν ἁμαρτία εἰς τήν προσβολή. Ἡ ριζική θεραπεία τῶν παθῶν γίνεται δι᾿ ἐκκοπῆς τῶν φαντασιώσεων, δηλαδή τοῦ μετεωρισμοῦ....
Ὅσο καί ἄν λερωθοῦμε, ὅσο καί ἄν ἁμαρτήσουμε, ὅταν μετανοήσουμε, ὅταν ἐπιστρέψουμε, ὅταν προσπέσουμε στόν Θεό μέ εἰλικρινῆ μετάνοια, μέ ἀληθινή ἐξομολόγηση, μέ καθαρή ἐξαγόρευση, ἀποκλείεται νά μήν τύχουμε τῆς συγγνώμης τοῦ Θεοῦ.
Ἡ μετάνοια, ἡ σωστή καί ἀληθινή, ἀποκαθιστᾶ τό πρῶτο βάπτισμα, πού σάν ἁμαρτωλοί τό μολύναμε ὅλοι μας.
Τό καθαρό βιβλιάριο ἑτοιμάζεται ἀπό δῶ, ὅπως τό διαβατήριο.... Ὅταν τό διαβατήριο τῆς ψυχῆς μας τακτοποιηθῆ καλῶς ἔναντι τοῦ Θείου Νόμου, δέν θά μπορέσουν νά μᾶς σταματήσουν οἱ ἐναέριοι φορολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐμποδίζουν κάθε ψυχή πρός τά πάνω.
Δέν ὑπάρχει ψυχή Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, πού κλαίει πάνω στ᾿ ἁμαρτήματά του καί νά μήν οἰκονομήση ὁ Θεός τόν τρόπο σωτηρίας του. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τήν σωτηρία του, βρίσκει τρόπους καί μεθόδους, νά ἀποσπᾶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐπάνω του, γι᾿ αὐτό πρέπει νά μή ραθυμοῦμε, ἀλλά νά ἑτοιμαζώμαστε.
Ἡ μεγάλη μετάνοια ἐξαλείφει τά ἁμαρτήματα καί ἀπό τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ, ὡσάν νά μήν ἔχουν γίνει.
Διά τῆς καθαρᾶς ἐξομολογήσεως θεραπεύονται ὅλα τά τραύματα καί συγχωροῦνται ὅλες οἱ ἁμαρτίες.
Ὁ Χριστός μᾶς λυπᾶται καί δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, ἀλλά παραμερίζει ἡ Χάρη Του γιά νά συνετισθῆ ὁ ἄνθρωπος καί καταλάβη ὅτι ἔκαμε λάθος καί νά ἐπιστρέψη διά μετανοίας στόν σωστό δρόμο, καί ἐπανέλθη ἡ εὐλογημένη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ παρηγοριά μας καί ἡ λύτρωσή μας.\t
Χωρίς τό Εὐαγγέλιο στά χέρια μας, δέν ἔχουμε ὁδηγό, δέν ἔχουμε πυξίδα, δέν ἔχουμε τίποτα, δέ μποροῦμε νά σωθοῦμε.
Ἀπαραίτητος ἡ καθαρά ἐξαγόρευση, Ἡ μετάνοια τίποτε δέν ἀφήνει ἀθεράπευτο. Ἐάν δέν ἐδίδετο ἡ μετάνοια, δέν θά σωζόταν κανείς.
Οἱ λογισμοί ὁμοιάζουν μέ τόν ξυλοφάγο, τό σκουλήκι ἐκεῖνο, πού τρώγει ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον τό ξύλο ἀπό μέσα· ἔτσι τό ξύλο ἀπ᾿ ἔξω φαίνεται θαυμάσιο, ἀπό μέσα ὅμως ἔχει καταστραφεῖ, ὁπότε ξαφνικά σπάζει εἰς τήν μέση. Ἔτσι καί ὁ μοναχός καί ὁ Χριστιανός πού δέν ἐξαγορεύεται καθαρά τούς λογισμούς του, τελικά καταστρέφεται, διότι ὁ μή ἐξαγορευθείς, ἔστω καί παραμικρός λογισμός ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον κατατρώγει τό μέσα....


                                Νουθεσίες π. Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου

Ταπεινά, παιδιά μου, ἀγωνισθεῖτε παρακαλῶ, μή δειλιάσετε. Προσέξτε μή χάσουμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη.
Θεέ μου! Σέ παρακαλῶ βοήθησέ μας τώρα πού εἴμεθα στή ζωή, νά συνέλθουμε, νά διορθώσουμε, νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε πορεία γιά νά ἠρεμήση τό συνειδός....
Χωρίς μετάνοια οὔτε καθαριζόμεθα οὔτε σωζόμεθα. Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνταπόκρισις στήν μετάνοιά μας.
Ὁ Κύριος μᾶς ἔμεινε ἡ μοναδική ἐλπίδα σωτηρίας καί ἡ λύτρωσή μας μέσα στήν ἁμαρτία καί ἀκαταστασία τοῦ κόσμου.
Ὁ διάβολος συνεχῶς παρακολουθεῖ κάθε ἄνθρωπο καί προσπαθεῖ νά τόν ὑποσκελίση. Ὁ πανοῦργος δαίμων στήνει παγίδες, προσπαθεῖ νά τόν χτυπήση εἰς τό πάθος πού ἔχει ἀδυναμία καί νά τραυματίση σοβαρά  τόν ἄνθρωπο....
Νά ἔχεις τετρακόσια τά μάτια σου. Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νά ὑπενθυμίση σέ κάθε ἄνθρωπο τά ἔργα του, τήν πρόοδό του, διά νά τόν κάνη νά ὑπερηφανευθῆ. Νά χάση, δηλαδή τόν μισθό του τήν τελευταία στιγμή.
Ἄλλοτε πάλι νά τοῦ φέρη ἀπόγνωση καί ἀπελπισία, ὅτι ἔκαμε πολλά ἁμαρτήματα καί δέν ὑπάρχει σωτηρία δι᾿ αὐτόν.
Ὁ ἄνθρωπος ὅπως εἶναι ταλαιπωρημένος ἀπό τήν ἀσθένεια δέν μπορεῖ νά τά διακρίνη αὐτά καί εἶναι ἑπόμενο νά κινδυνεύη. Διά τοῦτο χρειάζεται βοήθεια ἀπό τόν Πνευματικόν του νά τόν στηρίξη.

Βιβλίο
Γέροντος Ἑφραίμ Φιλοθεΐτου
"Ανθολόγηση πατρικών παραινέσεων καί πνευματικών υποθηκών"
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού