Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 2o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 2o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


7. Τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου.
Μὴ ἀφήνῃς τὸν νοῦν σου ἀργόν, διὰ νὰ μὴ διδαχθῇς τὰ κακά. Μὴ ἀφήνεσαι νὰ κυττάζῃς τὰς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων, διότι, χωρὶς νὰ τὸ ἐννοῇς, θὰ εὑρίσκεσαι συνεργὸς τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπρόκοπος εἰς τὸ ἀγαθόν. Μὴ συμμαχῇς ἐν ἀγνοίᾳ μὲ τὸν ἐχθρὸν τῆς ψυχῆς σου.
8. Μὴ ἀποκαλύψῃς σφάλμα ἑτέρου, εἰς δικαίωσιν ἐδικήν σου, διότι εὐθὺς ἡ χάρις ἀποκαλύπτει τὰ ἰδικά σου, ὅπου μέχρι τοῦ νῦν σὲ ἐσκέπαζεν. Ὅσον ἐσὺ ἐν ἀγάπῃ σκεπάζεις τὸν ἀδελφόν, τοσοῦτον ἡ χάρις θάλπει καὶ φυλάττει σε ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων.
9. Χωρὶς ἐξομολόγησιν καθαρὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν καθαρίζεται. Καὶ εἶναι κρῖμα νὰ ἐμπαίζεται ἀπὸ τὸν δαίμονα. Εἰς τὸ βάθος εἶναί κρυμμένος ἐγωϊσμός. Ὁ Κύριος νὰ φωτίσῃ νὰ ἔλθῃ εἰς αἴσθησιν. Σὺ εὔχου καὶ ἔχε ἀγάπην εἰς αὐτὸν καὶ εἰς πάντας· πλὴν φύλαττε σεαὐτὸν ἀπὸ πάντων.
10. Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, παιδί μου, εἶναι θλῖψις, διότι εἶναι στὴν ἐξουσία. Μὴ ζητῇς τελείαν ἀνάπαυσιν. Ὁ Χριστός μας ἐσήκωσε τὸν Σταυρόν, καὶ ἡμεῖς θὰ σηκώσωμεν. Ὅλας τὰς θλίψεις ἐὰν τὰς ὑπομένωμεν, εὑρίσκομεν χάριν παρὰ Κυρίου. Δι᾿ αὐτὸ μᾶς ἀφήνει ὁ Κύριος νὰ πειραζώμεθα, διὰ νὰ δοκιμάζῃ τὸν ζῆλον καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς Αὐτὸν ὅπου ἔχομεν. Δι᾿ αὐτὸ χρεία ὑπομονῆς.
11. Ἀγάπα τὸν Ἰησοῦν καὶ λέγε ἀδιάλειπτα τὴν εὐχὴν καὶ αὐτὴ σὲ φωτίζει εἰς τὴν ὁδόν Του.
12. Πρόσεχε νὰ μὴν κατακρίνῃς. Διότι ἀπὸ αὐτὸ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς καὶ φεύγει ἡ χάρις καὶ σὲ ἀφήνει ὁ Κύριος νὰ πέφτῃς, νὰ ταπεινώνεσαι, νὰ βλέπῃς τὰ ἰδικά σου σφάλματα.
13. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με!
Καὶ πάλιν καὶ πολλάκις τὸ αὐτὸ συνεχῶς. Καὶ ὡς ἀτενίζων νοερῶς τὸν Χριστὸν νὰ τοῦ λέγῃς· «Εὐχαριστῶ σοι, Χριστέ μου, εἰς τὰ καλὰ ὅπου μοῦ ἔδωκες καὶ εἰς τὰ κακά, ὅπου πάσχω. Δόξα σοι, δόξα σοι, ὁ Θεός μου».
14. Θὰ κουρασθῇς πολύ, ἕως νὰ ἐννοήσῃς ὅτι προσευχὴ χωρὶς προσοχὴν καὶ νῆψιν εἶναι ἀπώλεια χρόνου· κόπος χωρὶς πληρωμήν. Οὐδεὶς ποτὲ εὗρε προσευχήν, χωρὶς προσοχὴν καὶ νῆψιν. Οὐδεὶς ποτὲ ἠξιώθη νὰ ἀνεβῇ πρὸς τὰ ἄνω χωρὶς πρῶτον νὰ καταφρονήσῃ τὰ κάτω.
15. Ἔχε πάντοτε φόβον Θεοῦ. Ἔχε ἀγάπην πρὸς πάντας καὶ πρόσεχε μὴ λυπῇς οὕτως ἢ ἄλλως ἢ βλάπτῃς τινά, διότι ἐν καιρῷ προσευχῆς θὰ εὕρῃς ἐμπόδιον τὴν θλῖψιν τοῦ ἀδελφοῦ σου. Γίνου εἰς πάντας καλὸν ὑπόδειγμα λόγων καὶ ἔργων καὶ ἡ θεία χάρις πάντοτε θὰ σὲ βοηθῇ, θὰ σὲ σκέπῃ.

«ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγ. Ὅρους.
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού