Ἀρχή καί τέλος ἀγαθοῦ εἶναι ὁ Χριστός - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ἀρχή καί τέλος ἀγαθοῦ εἶναι ὁ Χριστός

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Λίαν ἐχάρην, παιδί μου, ὅπου ζητεῖς λόγον Θεοῦ δι’ὠφέλειαν τῆς ψυχῆς σου.
Λοιπόν ἀνοιξόν σου τά ὦτα καί πληρώσω αὐτά ἀγαθῶν.
Ἄκουσον τέκνον μου.
Τό στόμα σου νά μελετᾶ διαρκῶς τήν εὐχήν: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με. Κολληθείτω ἡ πνοή σου εἰς τό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν.
Αὐτό ἀφοῦ πολυκαιρήση, θά τό συνηθίση ὁ νοῦς νά τό λέγη μέ τόν ἐνδιάθετον λόγον. Καί ὅταν ὁ νοῦς καθαρίση μέ τήν εὐχήν θά τήν κατεβάση εἰς τήν καρδίαν· θά γίνη ἔνωσις νοῦ-- λόγου—καρδίας. Διά τῆς συνεχοῦς δηλαδή ἐπικλήσεως γίνεται διαδρομή τῆς εὐχῆς εἰς τήν καρδίαν διά τῆς εἰσπνοῆς καί τῆς ἐκπνοῆς· ὁπότε νοῦς—λόγος—καρδία γίνεται ἕνα. Καθαιρομένη δέ συνεχῶς ἡ καρδία δέχεται ἀναλόγως τήν ἐπισκιάζουσαν χάριν.
Καί τότε ὁλίγον--ὁλίγον, χωρίς νά τό ἐννοήσης,γίνεται οὐρανός—Παράδεισος μέσα σου.
Μέχρις αὐτοῦ εἶναι ἡ πράξις, ὕστερον λέγεται θεωρία.Φθάσε μέχρις αὐτοῦ καί τά ἄλλα θά είποῦμεν ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα τους.
Γίνωσκε μόνον ὅτι τό πᾶν --ἀρχή καί τέλος παντός ἀγαθοῦ εἶναι ὁ Χριστός. Ἡμεῖς ἀπό μόνοι μας δέν ἠμποροῦμεν τίποτε νά ποιήσομεν, ἐάν ὁ Χριστός μέ τήν θείαν του χάριν ἐν πρώτοις δεν συνεργήση. Ἐκεῖνος πρῶτον ἐγνώρισον ἑαυτόν εἰς ἠμᾶς καί τότε ἡμεῖς τόν γνωρίσαμεν. Ἐκεῖνος ἡγάπησεν καί ἡμεῖς ἀγαπῶμεν. Ἐάν Ἐκεῖνος δέν ἐνεργήση , δέν κινεῖται τό ἀγαθόν εἰς ἡμᾶς.
Γένου λοιπόν ἕνα παιδάκι μικρόν με ὅλην τήν παιδικήν του ἁπλότητα καί ρίξου στούς πόδας τῆς Παναγίας μας ὅπου βαστάζει ὡς βρέφος μικρόν τόν Μέγαν Θεόν. Καί κλαῦσε καί φώναξε μέ ἀγάπην πολλῆν ὅπου θά σοῦ χαρίση πάλιν Αὐτός.
--Γλυκιά μου Μαννούλα, βοήθησέ με, ὁδήγησέ με πῶς νά σωθῶ. Μεσίτευσε, Μάννα μου, εἰς τόν Υἱόν σου νά μέ ὁδηγήση τί εἶναι τό θέλημά Του νά κάμω, καί τί ἀπό Αὐτόν νά ζητῶ. Νά μοῦ ἀνοίξη τούς ὀφθαλμούς σου τῆς ψυχῆς σου ὅπου εἶναι κλειστοί καί δέν τόν βλέπω --ὅταν Ἐκεῖνος μέ βλέπη εἰς κάθε στιγμήν--ἀλλά συνεχῶς τόν λυπῶ.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού