Περί Μνήμης Θανάτου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Περί Μνήμης Θανάτου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Ἀνέβασε τόν νοῦν σου είς τό φοβερόν κριτήριον τοῦ Χριστοῦ· ποίαν ἀπολογίαν μέλλομεν νά δώσωμεν εν ἡμέρα κρίσεως, κατά τήν ὁποίαν θά κριθοῦν τά ἔργα μας! Τί φοβερά ἡ ὥρα, κατά τήν ὁποίαν ἡ ψυχή περιμένει πλήρης φόβου νά ἀκούση τήν ἀπόφασιν, ποῦ θά ἀπέλθη διά μίαν αἰωνίαν κατοίκησιν ! Ἡ λέξις αἰωνιότης εἶναι τρομερά ! Διά νά καταλάβης ὀλίγον τί θά εἰπῆ αἰωνιότης, θά σοῦ φέρω ἕνα παράδειγμα : Φαντάσου πώς ὅλη ἡ γῆ εἶναι ἕνας βράχος ἀπό γρανίτην, σκληράν πέτραν, καί σέ κάθε χίλια χρόνια νά ἔρχεται ἕνα πουλί, νά τροχίζη τό ράμφος του ἐπάνω εἰς αὐτόν τόν βράχον ·καί ὅταν ἀπό το τρόχισμα τοῦ ράμφους τελειώση ὁ βράχος αὐτός, τότε θά ἐννοήσωμεν, ὅτι κάποιαν ἀμυδράν ἔννοιαν ἔχομεν, τί θά εἰπῆ αἰωνιότης ·ὄχι ὅτι ἐννοήσαμεν τήν αίωνιότητα , τήν ἀθανασίαν, τήν ζωήν χωρίς τέλος ! Λοιπόν αὕτη ἡ ζωή μας εἰς τήν γῆν παίζει ὡς εἰς κύβον τήν αἰωνιότητά μας ·ἤ παράδεισον ἤ κόλασιν ! Ἄρα πόσην προσοχήν πρέπει νά ἔχωμεν !

ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού