Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 4o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 4o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


26. Ποτὲ δὲν εἶδα ἐγὼ νὰ γίνῃ διόρθωσις μὲ θυμόν, ἀλλὰ πάντοτε μὲ ἀγάπην. Τότε καὶ ὁ νουθετούμενος θυσιάζεται. Λοιπὸν ἔτσι νὰ κάμνετε. Πάρε παράδειγμα ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν σου· Πότε ἡμερεύεις; Μὲ τὰς ὕβρεις; Ἢ μὲ τὴν ἀγάπην;
Καὶ δὲν θαυμάζεις εἰς τὸν λόγον ὅπου λέγει ἐκεῖνος ὁ Ἅγιος εἰς τὸ Γεροντικόν· «ὅτι ὁ θυμώδης καὶ ὀργίλος ἄνθρωπος, καὶ νεκρὸν ἀκόμη ἐὰν ἀναστήσῃ, δὲν εἶναι δεκτὸς εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»!
27. Ἀντιστάσου. Μὴν ἀφήνῃς τοὺς λογισμοὺς νὰ εἰσέρχωνται, ἀλλὰ μάχου διὰ τῆς προσευχῆς. Μάχου ἀνδρείως καὶ ὄχι χαύνως. Καὶ εὐθὺς παραλύονται. Καὶ οὕτω ποιῶν θὰ ἐξανθήσῃ τὸ ἄνθος τῆς καθαρότητος καὶ ἁγνείας, ὅπου θὰ χαίρεται ἡ ψυχή σου χαρὰν ἀνεκλάλητον καὶ πληροφορίαν ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν ἡτοιμάσθη σοι τόπος τῆς ἀναπαύσεως. Καὶ οὕτω παραλύεις τὴν κακίαν καὶ τούτου τοῦ πάθους, καὶ ὅλων τῶν θυγατέρων τὰς κακίας αὐτῶν.
28. Ἐγὼ λέγω ἐσένα καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφούς· ὅτι ἄλλος δρόμος δὲν εἶναι πιὸ συντομώτερος, ὡς τὸ νὰ ὑπομένῃ κανεὶς τοὺς πειρασμοὺς ὅπου ἔρχονται, μὲ ὅποιον τρόπον τοῦ ἔλθουν. Ἡ πνευματικὴ κατάστασις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ χάρις ποὺ ἔχει, ἐκ τῆς ὑπομονῆς λαμβάνει τὴν μαρτυρίαν.
29. Δὲν ἔχει κουδούνι ἡ ἀρετὴ νὰ τὴν γνωρίζῃς μὲ τὸ κουδούνισμα. Τὸ κουδούνι τῆς ἀρετῆς εἶναι ἡ ἀνοχή, ἡ μακροθυμία, ἡ ὑπομονή. Αὐτὰ εἶναι τὰ στολίδια τοῦ μοναχοῦ καὶ παντὸς χριστιανοῦ.
30. Πρόσεχε μὴ καταφρονήσῃς ἕνα τῶν ἐλαχίστων, τῶν ἐξουδενωμένων καὶ ἀσθενῶν τοῦ κόσμου τούτου. Διότι ἡ καταφρόνησις αὐτὴ καὶ ἡ προσβολή σου δὲν σταματᾷ εἰς αὐτοὺς τοὺς δυστυχεῖς, ἀλλ᾿ ἀναβαίνει δι᾿ αὐτῶν εἰς τοῦ Ποιητοῦ καὶ Πλάστου τὸ πρόσωπον, τοῦ Ὁποίου φέρουν τὴν εἰκόνα. Καὶ ἔχεις νὰ ἐκπλαγῇς περισσῶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐὰν ἰδῇς νὰ ἀναπαύεται περισσότερον εἰς αὐτοὺς παρὰ εἰς τὴν ἰδικήν σου καρδίαν τοῦ Θεοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
31. Καί, ὅταν πάλιν σφάλῃς καὶ πίπτῃς, πάλιν μετανόει. Μὴ ἀπελπίζεσαι. Δίδε θάρρος καὶ ἐλπίδα τοῦ ἑαυτοῦ σου. Λέγε· - Συγχώρησόν με, Χριστέ μου, καὶ πάλιν μετανοῶ!
32. Μὴ ἀγανακτῇς μὲ τοὺς ἀδελφούς. Βάσταζε τὰ λάθη τους, νὰ βαστάζουν τὰ ἐδικά σου. Ἀγάπα νὰ σὲ ἀγαποῦν καὶ ὑπόμενε νὰ σὲ ὑπομένουν. Γίνου καλὸς καὶ ὅλοι θὰ γίνουν καλοὶ μαζί σου. Ὑπόταξε τὰ πάθη σου, καὶ θὰ ἰδῇς πολλοὺς νὰ εὐλαβῶνται ὄχι μόνον τοὺς λόγους σου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ νεῦμα τῶν ὀφθαλμῶν σου.
33. Μὴ λογίζεσαι ἄνθρωπος, ὅταν χάρις δὲν λάβῃς. Καὶ χωρὶς χάριν ματαίως ἐγεννήθημεν ἄνθρωποι εἰς τὸν κόσμον.
34. Ἀναλόγως δὲ τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς καὶ τὸν φωτισμόν, ὅπου ἔλαβεν ὁ καθείς μας ἐδῶ, τόσον θὰ βλέπῃ τὸν Χριστὸν ἐκεῖ πλησιέστερον, καθαρώτερα, καὶ θὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν Αὐτοῦ εὐωδίαν· καὶ τῶν ἄλλων θὰ χαίρεται καὶ θὰ σκιρτᾷ περισσότερον.
Λοιπόν, μὴ λογίζεσαι ἄνθρωπος, ὅταν χάριν δὲν λάβῃς.
35. Οὐδὲν ἄλλο δύναται τόσον νὰ βοηθήσῃ καὶ κατευνάσῃ τὸν θυμὸν καὶ ὅλα τὰ πάθη, ὅσον ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πάντα συνάνθρωπον. Μὲ τὴν ἀγάπην εὐκόλως νικᾷς, παρὰ μὲ τοὺς ἄλλους ἀγῶνας.

«ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγ. Ὅρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού