ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Μή χάνεις τό θάρρος σου, παιδί μου, ὅσον καί ἄν μαίνεται ἐνίοτε ἡ τρικυμιώδης θάλασσα τῶν ποικίλων πειρασμῶν. Σύ ἀναλογίσου ὅτι ὅλα αὐτά καί ἄλλα πιό πολλά , δεν εἶναι ἄξια νά μᾶς ἐμποδίσουν ἀπό τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπην Του. Ἄν μεγαλώσῃ , παιδί μου, ὁ πόθος τοῦ Χριστοῦ μας μέσα μας, τότε ὅλα τά σκάνδαλα θά γίνουν πολύ μικρά καί εὐκολοπέραστα. Ὅταν λείπῃ ἡ ἀγάπη καί ὁ πόθος πρός τόν Χριστόν μας, τότε μᾶς γίνονται δυσκολοβάστακτα καί ποτίζουν τάς ἡμέρας μας με δάκρυα πύρινα. Ναί , παιδί μου, τόν Ίησούν ἄς ἐπικαλούμεθα , ἕως ὅτου ἀνάψῃ ῆ φλόγα Του μέσα μας καί τότε ὅλα τά ζιζάνια θα γίνουν στάκτη.
Μνημόνευε ὅτι ὀφείλουμεν νά σηκώσουμεν καθ’ἡμέραν Σταυρόν , πού σημαίνει θλίψεις , κόπους , πειρασμούς καί κάθε δαιμονικήν ἐνέργειαν ·διότι ποῖος ἅγιος διῆλθεν τόν ἐπίγειον δρόμον καί τά σκοτεινά μονοπάτια ἄνευ θλίψεων καί κινδύνων ; Καί ἄν ῆμεῖς ἐκλήθημεν τόν ἴδιον δρόμον νά περπατήσωμεν , τί παράδοξον συναντῶμεν ; Ἐφ’ὅσον μέ τόν διάβολον ἐπελέξαμε νά παλαίψωμεν , τί νά ἀποροῦμεν εἰς τά τῆς πάλης ; Ἐμπρός ἄς ἐχωμεν ἀναμμένην τῆς προθυμίας τήν λαμπάδα καί ἄς ἀναμένωμεν μέ ὑπομονήν καί ἀνύστακτο μάτι τήν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Βιάζεσθε, παιδιά μου, εἰς τά καθήκοντά σας· οἱ βιασταί ἁρπάζουν τόν στέφανον τῆς νίκης , ἐνῶ οἱ ἀμελεῖς καί ράθυμοι κερδίζουν καταισχύνην καί ὄνειδος.Βιάζεσθε νά κερδίσετε τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Αἱ ἡμέραι περνοῦν καί φεύγουν· πότε θά βιασθῶμεν , διά νά γεμίσωμε τό πορτοφόλι μας πνευματικά χρήματα ;
Ὀ θάνατος ἔρχεται αἰφνιδίως` τό νῆμα τῆς ζωῆς ἐξαίφνης θά κοπῆ καί ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον, πού θά εὑρεθῆ ἀνάξιος διά τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Τρέχετε, παιδιά μου, εἰς τόν δρόμον τῆς ἀρετῆς·μή κουράζεσθε·κτυπάτε τόν διάβολον· διώκετε τά σκάνδαλα μέ τήν ἀγάπην.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού