Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 3o - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής 3o

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


  
16. Εἰς ὅλας δὲ τὰς προσευχὰς ὁ νοῦς νὰ ἀκολουθῇ καὶ νὰ ἐννοῇ τὸ τί εὔχεσαι καὶ τί ὁμιλεῖς. Διότι, ἂν σὺ δὲν ἐννοῇς τὸ τί λέγεις, πῶς θὰ γίνῃ συνεννόησις μετὰ τοῦ Θεοῦ, νὰ σὲ χαρίσῃ ὅ,τι ζητεῖς;
17. Ἂν φυλάξῃς αὐτά, εὖ σοι γένηται. Ἐσώθης διὰ παντὸς καὶ ἐμὲ χαροποιεῖς.
18. Ἐὰν δὲν βλέπῃς τὰ δάκρυα νὰ χέουν εἰς κάθε ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, ἀγνωσίαν νοσεῖς, ἐξ οὗ γεννᾶται ὑπερηφάνεια καὶ σκληρύνεται ἡ καρδία.
19. Μὴ ζητήσῃς ποτέ σου νὰ εὕρῃς τὸ δίκαιον, διότι τότε ἔχεις τὸ ἄδικον. Ἀλλὰ μάθε νὰ ὑπομένῃς ἀνδρείως τοὺς πειρασμούς, οἱουσδήποτε καὶ ἂν ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος.
20. Μὴ ζητῇς εἰς τὰς θλίψεις σου παράκλησιν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ παρακληθῇς ἀπὸ τὸν Θεόν.
21. Ἡ γέφυρα διὰ τῆς ὁποίας διαβαίνομεν πάντες εἶναι ἡ συγχώρησις εἰς τοὺς πταίοντας· καὶ ἂν τὸν πταίοντα δὲν συγχωρῇς, χαλᾷς τὴν γέφυραν, ὅθεν ἤθελε διαβῇς.
22. Μὴ νομίζῃς ἀνάπαυσιν, ὁπόταν ὁμιλήσῃς, ἐὰν ζητήσῃς νὰ εὕρῃς ὸ δίκαιον. Τὸ δίκαιον εἶναι νὰ ὑπομείνῃς ἀνδρείως τὸν ἐπερχόμενον πειρασμὸν διὰ νὰ βγῇς νικητής, κἂν ἔπταισες ἢ δὲν ἔπταισες.
23. Εἰ δὲ καὶ λέγεις· «μά, διατί;» μάχεσαι τὸν Θεόν, τὸν ἀποστείλαντα λυπηρὰ διὰ τὴν ἐμπαθῆ σου κατάστασιν. Ὁ Θεὸς μᾶς παιδεύει, διὰ νὰ ἔλθωμεν εἰς ἀπάθειαν. Καί, ἂν δὲν τὰ βαστάζῃς, ὄντως τὸν Θεὸν πολεμεῖς.
24. Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος λογικὸς καὶ ἥμερος, διορθώνεται ἀσυγκρίτως καλύτερον μὲ τὴν ἀγάπην καὶ μὲ τὸν ἥμερον τρόπον, παρὰ μὲ τὸν θυμὸν καὶ τὸ ἄγριον.
25. Λοιπὸν τοῦτο λέγω πρὸς σὲ καὶ πρὸς πάντας. Ποτὲ μὲ θυμὸν μὴ ζητῆτε νὰ διορθώνεσθε, διότι πειρασμὸς τὸν πειρασμὸν δὲν ἐβγάζει· ἀλλὰ μὲ ταπείνωσιν καὶ ἀγάπην εἰλικρινῆ. Ὁπόταν βλέπῃς προπορευόμενον τὸν θυμὸν ἄφες πρὸς στιγμὴν τὴν διόρθωσιν. Καὶ ὅταν ἰδῇς ὅτι παρῆλθεν ὁ θυμὸς καὶ ἦλθεν εἰρήνη καὶ ἐργάζεται τὸ διακριτικὸν ἀπαθῶς, τότε ὁμιλεῖς τὰ ὠφέλιμα.


«ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγ. Ὅρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού