ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Μέ πολλήν προσοχήν πρέπει νά περνοῦμεν τάς ἡμέρας μας· ὁ διάβολος εἶναι πολύ πονηρός καί καιροφυλακτεῖ νά μᾶς παγιδεύσῃ ἐν καιρῷ πνευματικοῦ νυσταγμοῦ καί νά μᾶς κάμνῃ ὑπευθύνους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνειδήσεως. Εἴθε ὁ Θεός νά τόν καταργήσῃ, ὥστε νά μήν ἠμπορῇ νά μᾶς κάμνῃ κακόν· ἀλλά ὡς δίκαιος, δέν δύναται νά σηκώσῃ τό αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου· καί οὕτω προαιρετικῶς ὑπακούομεν, ἐγώ πρῶτος, εἰς τάς πονηράς ὑποβολάς τοῦ διαβόλου καί ἁμαρτάνομεν.

Ἔστω καί εἰς τήν ἑνδεκάτην ὥραν ὁ Πανάγαθος Θεός μᾶς δέχεται· ἀρκεῖ μόνον καί τότε νά τό ἀντιληφθῶμεν· ἀλλά ὁ πονηρός πολέμιος τῆς ψυχῆς μας δέν ἀδρανεῖ, δέν τοῦ διαφεύγει τίποτε· διότι αὐτός οἶδε τήν ἀνυπολόγιστον ἀξίαν τοῦ χρόνου καί προσπαθεῖ μέ τάς μερίμνας τάς περιττάς, μέ τά θέλγητρα τοῦ κόσμου καί τάς ἀναπαύσεις, νά δημιουργήσῃ στερράν ἄγνοιαν καί λήθην, ὥστε νά φέρῃ τήν τελευταίαν ὥραν τελείαν ἀπελπισίαν καί οὕτως ὁ ἀλιτήριος νά κερδίσῃ τάς ἀθανάτους ψυχάς, δι' ἅς Χριστός ἀπέθανεν ἐπί τοῦ Σταυροῦ!

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου
ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ
Ι.Μ.ΦΙΛΟΘΕΟΥΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ!

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ!

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη. ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Ο όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη. Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα.

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού